Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

 

LV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2021-02-15, godz. 09:00 w formie Wideokonferencji

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie zasad wzajemnej współpracy i rozwoju sieci ciepłowniczej oraz wytwarzana ciepła na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – pomiędzy PGNIG Termika, PGNIG Termika Energetyka Przemyśl, MPEC w Przemyślu oraz Gminą Miejską Przemyśl.
  PDFSKRM.21020814580.pdf
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli.
 4. Wystąpienia radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "STARE MIASTO - KARMEL" - proj. nr 8/2021.
  PDFProj. nr 8_2021.pdf
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pikulice II" - proj. nr 9/2021.
  PDFProj. nr 9_2021.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słowackiego V" - proj. nr 10/2021.
  JPEGSłowackiego V.jpeg
  PDFProj. nr 10_2021.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Piłsudskiego I" - proj. nr 11/2021 wraz z autopoprawką.
  JPEGPiłsudskiego1 poprawiony.jpeg
  PDFProj. nr 11_2021.pdf
  PDFProj. nr 11_2021 autopoprawka.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zielonka III" - proj. nr 12/2021.
  JPEGZielonka III.jpeg
  PDFProj. nr 12_2021.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Przemyślu - proj. nr 19/2021.
  PDFproj. nr 19.2021.pdf
  a) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Przemyśla - proj. nr 29/2021.
  PDFProj. nr 29_2021.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w przemyskim (VIII)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. priorytetowa VII "Regionalny Rynek Pracy", Działanie 7.2 "Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP" - proj. nr 26/2021.
  PDFProj. nr 26_2021.pdf
  a) Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu - proj. nr 28/2021.
  PDFProj. nr 28_2021.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 13/2021.
  PDFProj. nr 13_2021.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 14/2021.
  PDFProj. nr 14_2021.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 15/2021.
  PDFProj. nr 15_2021.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 17/2021.
  PDFProj. nr 17_2021.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 18/2021.
  PDFProj. nr 18_2021.pdf
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 20/2021.
  PDFProj. nr 20_2021.pdf
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 21/2021.
  PDFProj. nr 21_2021.pdf
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 22/2021.
  PDFProj. nr 22_2021.pdf
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 23/2021.
  PDFProj. nr 23_2021.pdf
 21. Podjęcie Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla - proj. nr 24/2021.
  PDFProj. nr 24_2021.pdf
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - proj. nr 25/2021.
  PDFProj. nr 25_2021.pdf
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej - proj. nr 27/2021.
  PDFProj. nr 27_2021.pdf
 24. Zamknięcie obrad.
Wersja XML