Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 15/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Przemyśla

UCHWAŁA NR 15/2021
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 15 lutego 2021 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Przemyśla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr 157/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r. poz. 4236) w § 31 skreśla się ust. 7.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Maciej Kamiński


PDF   Uchwała Nr 15/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 15-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Przemyśla.pdf

DZ. URZ. WOJ. 2021.741
Ogłoszony: 23.02.2021

Wersja XML