Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora – stanowisko ds. rejestracji zgonów oraz wydawania dokumentów z archiwum ksiąg stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przemyślu

OKK.2110.1.28.2021

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora –
stanowisko ds. rejestracji zgonów oraz wydawania dokumentów z archiwum ksiąg stanu cywilnego
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przemyślu
 

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) informuję, że nabór na w/w stanowisko wygrała Pani Judyta Klecha zamieszkała w Przemyślu.

Uzasadnienie

Nabór na stanowisko podinspektora – stanowisko do spraw rejestracji zgonów oraz wydawania dokumentów z archiwum ksiąg stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przemyślu – został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Przemyśla w dniu 28 stycznia 2021 r., przy czym termin do składania ofert został wyznaczony do 10 lutego 2021 r. Na w/w stanowisko wpłynęło 19 ofert.

W wyniku dokonanej przez Komisję w dniu 12 lutego 2021 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym – oferty 18 kandydatów spełniły wymagania formalne, w związku z tym kandydaci zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tj. rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję z 16 kandydatami, która odbyła się 24 lutego 2021 r. oraz dokonanej, na kartach ocen, oceny kompetencji kandydata – Pani Judyta Klecha uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 156 punktów.

Maksymalny ogólny wynik oceny możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się   na stanowisko podinspektora – stanowisko do spraw rejestracji zgonów oraz wydawania dokumentów z archiwum ksiąg stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przemyślu – na posiedzeniu Komisji w dniu 24 lutego 2021 r. wynosił 160 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że Pani Judyta Klecha wygrała nabór na stanowisko podinspektora  – stanowisko do spraw rejestracji zgonów oraz wydawania dokumentów z archiwum ksiąg stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przemyślu, ponieważ spełniła wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała liczbę punktów przewyższającą 50 procent maksymalnej liczby punktów, którą mógłby uzyskać kandydat na to stanowisko, tj. 156 punktów z 160 punktów, podczas gdy wymagane było 80 punktów (50 procent). Prezydent Miasta Przemyśla zaakceptował kandydaturę Pani Judyty Klechy na w/w stanowisko.

 

Przewodniczący Komisji 

            Dariusz Łapa

Sekretarz Miasta Przemyśla

 

Przemyśl, 26 lutego 2021 r.

Wersja XML