Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 49/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie publikacji informacji dotyczących Covid-19

Uchwała Nr 49/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie publikacji informacji dotyczących Covid-19

Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 2 ust.1, ust.2 pkt 1, ust. 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) z przywołaniem art. 7, art. 18 i 18 b ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Nie uwzględnia się petycji wniesionej przez Stowarzyszenie „Jesteśmy u siebie” w sprawie publikacji informacji dotyczących Covid-19.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu do powiadomienia strony o sposobie załatwienia sprawy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


Załącznik do Uchwały Nr 49/2021

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 26 marca 2021 r.

 

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2021 r. do Biura Rady Miejskiej w Przemyślu wpłynęła petycja wniesiona przez Stowarzyszenie „Jesteśmy u siebie” z dnia 18 lutego 2021 r w sprawie publikacji informacji dotyczących Covid-19.

Komisja na posiedzeniu w dniu 24 marca 2021 r. rozpatrywała przedmiotową sprawę, w pierwszej kolejności dokonała kontroli petycji pod względem formalnym  tj. sprawdziła, czy spełnia ona wymagania opisane w art. 4 ustawy o petycjach. W wyniku podjętych czynności ustalono, że ww. petycja z dnia 18 lutego 2021 r. spełnia wymagania formalne stawiane petycjom. Została ona także wniesiona w interesie publicznym.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  dokonała  analizy  ww.  petycji  i  oceny  jej zasadności,  rekomendując  następujące stanowisko: Zgodnie  z  art.  6  ust.1  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  do  zakresu  działania gminy  należą  wszystkie  sprawy  publiczne  o  znaczeniu  lokalnym,  niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Organy władzy muszą przestrzegać z urzędu swojej  właściwości,  a  tym  samym  rozpatrywać  petycje  w  zakresie  spraw  będących w ich  kompetencjach.  Kwestia  związana  z prowadzeniem szczepień ochronnych przeciwko  COVID-19, ich wymogów oraz informacji z tym związanych nie leży w gestii organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym wykracza poza ustawowe kompetencje Rady Miejskiej w Przemyślu. W związku z tym, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie uwzględniła poprzednich 2 petycji Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” nie rekomenduje również publikowania uchwał,  będących  treścią  ww. petycji. Wszelkie  informacje  dotyczące szczepionek,  ich  składu i  ewentualnych  skutków poszczepiennych  są  powszechne i ogólnodostępne,  zaś  samo  zaszczepienie się  jest  dobrowolną  decyzją  każdego obywatela.

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński

Wersja XML