Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 50/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26-03-2021 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr 65/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie Budżetu Obywatelskiego miasta Przemyśla

UCHWAŁA NR 50/2021
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 26 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr 65/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie Budżetu Obywatelskiego miasta Przemyśla

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) – Rada Miejska w Przemyślu

§ 1. W uchwale Nr 65/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 3 ust. 1 słowa: „zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla”, zastępuje się słowami: „uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu”.

2) W § 3 ust. 1 zmienia się pkt 1 i nadaje się brzmienie: „siedmiu członków wybranych spośród Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu”.

3) W § 3 ust. 1 zmienia się pkt 2 i nadaje się brzmienie: „dwóch członków wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Przemyśla”.

4) W § 3 dodaje się ust. 1a i nadaje się brzmienie: „W przypadku nie zgłoszenia przez Prezydenta Miasta Przemyśla kandydatów na członków Komisji, Rada Miejska w Przemyślu uzupełnia skład członków Komisji.

5) W § 3 zmienia się ust. 2 i nadaje się brzmienie: „Rada Miejska w Przemyślu określi regulamin prac Komisji oraz wzór protokołu zawierający wyniki, oceny zgłoszonych propozycji zadań”.

6) W § 4 dodaje się ust. 7 i nadaje brzmienie: „Prezydent Miasta Przemyśla zapewni dostarczenie urn do wszystkich punktów głosowania oraz bezpieczny odbiór kart do głosowania i przekazanie ich komisji, najpóźniej w dniu następnym po zakończeniu głosowania. Powyższe ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku przekazania wyników głosowania elektronicznego.”

7) W § 4 dodaje się ust. 8 i nadaje się brzmienie: „Prezydent Miasta Przemyśla zapewnia obsługę organizacyjno – administracyjną niezbędna do przeprowadzenia przez Komisję weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla.”

8) W zał. nr 1 do uchwały nr 65/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 1 lipca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:


1) W § 1 pkt 3 słowa: „Prezydenta Miasta Przemyśla” zastępuje się słowami: „Rada Miejska w Przemyślu”.
2) W § 7 ust 4 słowa: „Prezydent Miasta Przemyśla” zastępuje się: „Komisji Gospodarki Miejskiej w Przemyślu”.
3) § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Komisja Gospodarki Miejskiej w Przemyślu rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni roboczych od jego wypłynięcia poprzez jego uwzględnienie i dopuszczenie projektu do głosowania lub oddalenie. Decyzja Komisji Gospodarki Miejskiej w Przemyślu jest ostateczna.”
4) W § 9 ust. 4 słowa: „Prezydent Miasta” zastępuje się słowami: „Komisja”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Maciej Kamiński


PDF   Uchwała Nr 50/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26-03-2021 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr 65/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie Budżetu Obywatelskiego miasta Przemyśla.pdf

DZ. URZ. WOJ. 2021.1550
Ogłoszony: 20.04.2021

Wersja XML