Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzialki nr 2916/22 obręb 202, ul. Wyszyńskiego.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.50.2020                                                                              Przemyśl, dnia 31 marca 2021 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu
przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

wraz z 1/10 niewydzieloną częścią działki nr 2916/24 o powierzchni 0,1127 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00099722/7, niezabudowanej, w skład której wchodzi użytek gruntowy „dr” – drogi. Działka nr 2916/24 stanowi współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl i osób fizycznych.

2. Adres: 37-700 Przemyśl, rejon ul. Jana III Sobieskiego i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

3. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana. Kształt działki regularny, prostokątny. Teren nieruchomości pochyły w kierunku zachodnim. Dojazd od ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbywać się będzie przez działkę nr 2916/24 w obr. 202, która stanowić będzie ciąg komunikacyjny obsługujący m.in. działkę nr 2916/22 w obr. 202. Przez teren działki nr 2916/24 przebiega sieć kanalizacyjna. Najbliższe otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Przeznaczenie nieruchomości: Według ustaleń obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 25/06 z dnia 23 lutego 2006 r., działka nr 2916/22 w obrębie 202 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „MN2” tj. terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast działka pnr 2916/24 w obrębie 202 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „KX1” tj. terenie przeznaczonym pod ciąg pieszo-jezdny.
Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A‑1493. W związku z powyższym na Nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.).

5. Obciążenia nieruchomości: W dziale III KW nr PR1P/00099722/7 ujawniony jest wpis: „Ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (...)”, który nie dotyczy udziału w działce nr 2916/24 w obrębie 202, będącego przedmiotem sprzedaży.

6. Zobowiązania: Prezydent Miasta Przemyśla decyzją nr 273/2015 z dnia 14.10.2015 r. udzielił pozwolenia na budowę sieci wodociągowej m.in. na terenie działki nr 2916/24 w obrębie 202 oraz decyzją nr 232/2016 z dnia 27.09.2016 r. udzielił pozwolenia na budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej na terenie działki nr 2916/22 w obrębie 202. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do udostępnienia terenu działek dla potrzeb przeprowadzenia ww. prac.

7. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

8. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT). Cena nieruchomości obejmuje udział w drodze dojazdowej.
Ustalona w przetargu cena nieruchomości, wraz z podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

9. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 12 maja 2021 r. (środa) o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do  przetargu w kwocie 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, z zaznaczeniem „Przetarg ul. Wyszyńskiego, działka nr 2916/22”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 4 maja 2021 r.

11. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako Nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wgląd do powołanych w ogłoszeniu dokumentów, można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl , www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Wersja XML