Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora – wieloosobowe stanowisko ds. wydzierżawiania i użyczania nieruchomości w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

OKK.2110.5.13.2021

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora

– wieloosobowe stanowisko ds. wydzierżawiania i użyczania nieruchomości w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

           

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) informuję, że nabór na w/w stanowisko wygrała Pani Małgorzata Anwailer zamieszkała w Przemyślu.

Uzasadnienie

Nabór na stanowisko podinspektora – wieloosobowe stanowisko ds. wydzierżawiania i użyczania nieruchomości w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Przemyślu został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Przemyśla w dniu 12 marca 2021 r., przy czym termin do składania ofert został wyznaczony do 26 marca 2021 r. Na w/w stanowisko wpłynęło 5 ofert.

W wyniku dokonanej przez Komisję w dniu 7 kwietnia 2021 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym – oferty wszystkich kandydatów spełniły wymagania. W związku z tym kandydaci zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, która odbyła się 20 kwietnia 2021 r. Na rozmowę kwalifikacyjną zgłosiło się 3 kandydatów. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję oraz dokonanej, na kartach ocen, oceny kompetencji kandydata –  Pani Małgorzata Anwailer uzyskała 141 punktów.

Maksymalny ogólny wynik oceny możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się na stanowisko podinspektora – wieloosobowe stanowisko ds. wydzierżawiania i użyczania nieruchomości w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Przemyślu – na posiedzeniu Komisji w dniu 20 kwietnia 2021 r. wynosił 160 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że Pani Małgorzata Anwailer wygrała nabór na stanowisko podinspektora  – wieloosobowe stanowisko ds. wydzierżawiania i użyczania nieruchomości w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ponieważ spełniła wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała liczbę punktów przewyższającą 50 procent maksymalnej liczby punktów, którą mógłby uzyskać kandydat na to stanowisko, tj. 141 punktów, podczas gdy wymagane było 80 punktów (50 procent). 21 kwietnia 2021 r. Prezydent Miasta Przemyśla zaakceptował kandydaturę Pani Małgorzaty Anwailer  na w/w stanowisko.

 

Przewodniczący Komisji 

            Dariusz Łapa

Sekretarz Miasta Przemyśla

 

Przemyśl, 22 kwietnia 2021 r.

Wersja XML