Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach

OKK.2111.2.9.2021

Informacja o wyniku naboru

na  stanowisko Kierownika Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach

Orzechowce 3,  37-712 Orzechowce

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) informuję, że nabór na w/w stanowisko wygrała  Pani Joanna Puchalska-Tracz, zamieszkała w Przemyślu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta Miasta Przemyśla naboru na stanowisko  Kierownika Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach wpłynęła jedna oferta.

W wyniku dokonanej przez Komisję w dniu 20 kwietnia 2021 r. wstępnej weryfikacji złożonej oferty pod względem formalnym - kandydat zakwalifikowany został do kolejnego etapu naboru, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej oraz dokonaniu przez Komisję oceny kompetencji kandydata na wymienione na wstępie stanowisko – Pani Joanna Puchalska-Tracz  uzyskała łącznie 138 punktów.

Stosownie do treści § 17 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Zarządzenia Nr 399/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze z późn. zm. -  komisja wyłania najlepszych kandydatów. W grupie najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe, ujmuje się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów wynikających z kryteriów, według których dokonywana była ocena. W przypadku kierowniczych stanowisk urzędniczych jest to nie mniej niż 70 procent maksymalnej łącznej liczby punktów jaką mógłby otrzymać kandydat ubiegający się o kierownicze stanowisko urzędnicze.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką mógł otrzymać kandydat ubiegający się o stanowisko Kierownika Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, obliczona jako iloczyn liczby członków komisji dokonujących oceny oraz ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania przez kandydata od jednego członka komisji - wynosiła 150 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że Pani Joanna Puchalska-Tracz  wygrała nabór na stanowisko Kierownika Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, bowiem spełniła wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze.

Prezydent Miasta Przemyśla zaakceptował kandydaturę Pani Joanny Puchalskiej-Tracz  na wymienione w ogłoszeniu stanowisko.

 

Przemyśl,  dnia 26 kwietnia 2021 r.

 Przewodniczący Komisji

                                                                                                             Dariusz Łapa

                Sekretarz Miasta Przemyśla

 

Uwaga:

Informacja podlega upowszechnieniu poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy informacyjnej w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (II piętro) przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Wersja XML