Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 51/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ...

Uchwała Nr 51/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.   

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art.12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.), Rada Miejska w Przemyślu


uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.


§ 2

Wniosek aplikacyjny nie zakłada wniesienia wkładu własnego.


§ 3

Zatwierdza się realizację projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  w przemyskim (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 51 2021.pdf
 

Wersja XML