Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 52/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 52/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

 
uchwala, co następuje:

 § 1.

  1. Dokonuje się zmiany przychodów i wydatków
       

przychody

wydatki

           
       

217 677,49 zł

217 677,49 zł

Dział

Rozdział

§

     
           
   

906

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

205 621,38 zł

 

 

 

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

12 056,11 zł

 

           

801

   

Oświata i wychowanie

 

205 621,38 zł

           
 

80195

 

Pozostała działalność

 

205 621,38 zł

           
   

4211

Zakup materiałów i wyposażenia

 

21 952,25 zł

   

4301

Zakup usług pozostałych

 

20 453,10 zł

   

4421

Podróże służbowe zagraniczne

 

163 216,03 zł

           

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

12 056,11 zł

           
 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

 

12 056,11 zł

           
   

4220

Zakup środków żywności

 

12 056,11 zł

2.  Dokonuje się  zmniejszenia nadwyżki o kwotę                      

                 217 677,49 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 52 2021.pdf
 

Wersja XML