Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 53/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 53/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

zmniejszenia

 zwiększenia

           
       

-6 169,00 zł

6 169,00 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

801

   

Oświata i wychowanie

 

6 169,00 zł

           
 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

 

6 169,00 zł

           
   

4300

Zakup usług pozostałych

 

6 169,00 zł

 

 

 

 

 

 

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

-6 169,00 zł

 
 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

-6 169,00 zł

 
           
   

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

-6 169,00 zł

 
           

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków

   
       

dochody

wydatki

           
       

14 955,80 zł

14 955,80 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

801

 

 

Oświata i wychowanie

1 476,80 zł

10 976,80 zł

 

 

 

 

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1 476,80 zł

1 476,80 zł

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 476,80 zł

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1 476,80 zł

 

 

 

 

 

 

 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

 

9 500,00 zł

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

9 500,00 zł

 

 

 

 

 

 

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

13 479,00 zł

3 979,00 zł

           
 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

13 479,00 zł

3 979,00 zł

           
   

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

13 479,00 zł

 
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3 979,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 53 2021.pdf
 

Wersja XML