Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 55/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 55/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków

   
       

dochody

wydatki

           
       

3 000 000,00 zł

3 000 000,00 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

3 000 000,00 zł

3 000 000,00 zł

           
 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 000 000,00 zł

3 000 000,00 zł

   

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

3 000 000,00 zł

 
           
   

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

 

3 000 000,00 zł

           
     

zadanie inwestycyjne PNW pn.:

   
     

Objęcie przez Gminę Miejską Przemyśl udziałów w spółce „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa POŁUDNIE Sp. z o.o.”

 

3 000 000,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 55 2021.pdf
 

Wersja XML