Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 57/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie poprawy nawierzchni działki nr 747 w obr. 215

Uchwała Nr 57/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie poprawy nawierzchni działki nr 747 w obr. 215

Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 2 ust.1, ust.2 pkt 1, ust. 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) z przywołaniem art. 7, art. 18 i 18 b ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.
 

Nie uwzględnia się petycji wniesionej przez XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dotyczącej dotyczącej poprawy nawierzchni działki nr 747 w obr. 215.

§ 2.
 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu do powiadomienia strony o sposobie załatwienia sprawy.

 

§ 3.
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


Załącznik
do Uchwały Nr 57/2021

Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2020 r. do Biura Rady Miejskiej w Przemyślu wpłynęła petycja, wniesiona przez XXXXXXXXXXXXXXXXXXX z dnia 15 grudnia 2020 r., dotycząca poprawy nawierzchni działki nr 747 w obr. 215.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w związku ze skierowaną do Komisji ww. petycją w dniu 15 stycznia 2021 r. zwrócił się do Pana Prezydenta z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz przekazanie pełnej dokumentacji i korespondencji z nią związanej, celem dokonania poprawnej analizy i oceny przez Komisję. Po przekazaniu przez Pana Prezydenta odpowiedzi wraz z korespondencją, Komisja na posiedzeniu w dniu 24 marca 2021 r. oraz 14 kwietnia 2021 r. rozpatrywała przedmiotową sprawę.

Komisja w pierwszej kolejności dokonała kontroli petycji pod względem formalnym tj. sprawdziła, czy spełnia ona wymagania opisane w art. 4 ustawy o petycjach. W wyniku podjętych czynności ustalono, że ww. petycja z dnia 15 grudnia 2020 r. spełnia wymagania formalne stawiane petycjom wnoszonym przez osoby fizyczne. Została ona także wniesiona w interesie publicznym.

Komisja w toku prowadzonego postępowania, po zapoznaniu się z odpowiedzią Pana Prezydenta oraz prowadzoną korespondencją w przedmiotowej sprawie stwierdziła, że działka oznaczona nr 747 w obr. 215 należy do Gminy Miejskiej Przemyśl, jest oznaczona w ewidencji gruntów symbolem „dr” i stanowi teren nieurządzony o nawierzchni gruntowej nie będący drogą, umożliwiający dostęp do przylegających do niej działek, terenów rolniczych i rzeki.
Z przedstawionej korespondencji prowadzonej od 18 września 2019 r. wynika, że autor petycji  oraz inni właściciele gruntów przylegających do działki nr 747 w obr. 215 mają świadomość powyższego stanu faktycznego oraz, że komunikacja do ich gruntów z drogi publicznej zostanie zapewniona w bliżej nieokreślonej przyszłości, po zabezpieczeniu na ten cel środków na sporządzenie dokumentacji projektowej, na podstawie której zostanie zbudowana droga z ul. Topolowej bądź
z ul. Dobriańskiego. Mając  na  uwadze  powyższe,  Komisja  Skarg,  Wniosków  i  Petycji rekomenduje Radzie Miejskiej w Przemyślu, aby ww. petycję nie uwzględniać.

Wychodząc jednak naprzeciw wieloletnim staraniom oraz wielokrotnym prośbom poprawy nawierzchni, chcąc pomóc właścicielom gruntów przylegających do działki nr 747, pomimo faktycznego zapewnienia przez nią dostępu do drogi publicznej, mając na uwadze rozwój miasta i powstawanie nowych obiektów w terenach niezagospodarowanych i nieurządzonych, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwraca się do Pana Prezydenta z prośbą o rozważenie możliwości doraźnej pomocy, celem utwardzenia nawierzchni gruntowej działki nr 747 np. pozyskanym materiałem pochodzącym z remontowanych dróg, przy takim samym zaangażowaniu właścicieli nieruchomości przylegających do działki nr 747.

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 57 2021.pdf
 

Wersja XML