Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 58/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, skweru, placu, parku imienia Dawida Altera Kurzmanna

Uchwała Nr 58/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia  19 kwietnia 2021 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy, skweru, placu, parku imienia Dawida Altera Kurzmanna

Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 2 ust.1, ust.2 pkt 1, ust. 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) z przywołaniem art. 7, art. 18 i 18 b ustawy z dnia 9 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Nie uwzględnia się petycji wniesionej przez XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX w imieniu Fundacji POLANSKI – Foundation, dotyczącej nadania nazwy ulicy, skweru, placu, parku imienia Dawida Altera Kurzmanna.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu do powiadomienia strony
o sposobie załatwienia sprawy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący|
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


Załącznik
do Uchwały Nr 58/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2021 r. do Biura Rady Miejskiej w Przemyślu wpłynęła petycja wniesiona przez XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, w imieniu Fundacji POLANSKI - Foundation z dnia 24 stycznia 2021 r. dotycząca nadania nazwy ulicy, skweru, placu, parku imienia Dawida Altera Kurzmanna.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w związku ze skierowaną do Komisji ww. petycją w dniu 23 marca 2021 r. zwrócił się do Pana Prezydenta z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Po przekazaniu przez Pana Prezydenta odpowiedzi, Komisja na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. rozpatrywała przedmiotową sprawę.

Komisja w pierwszej kolejności dokonała kontroli petycji pod względem formalnym tj. sprawdziła, czy spełnia ona wymagania opisane w art. 4 ustawy o petycjach. W wyniku podjętych czynności ustalono, że ww. petycja z dnia 24 stycznia 2021 r. spełnia wymagania formalne stawiane petycjom.

Komisja w toku prowadzonego postępowania, po zapoznaniu się z odpowiedzią Pana Prezydenta w przedmiotowej sprawie przychyla się do stanowiska Pana Prezydenta. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji mając świadomość ograniczonych środków w budżecie miasta oraz bogatą historię miasta Przemyśla, przedstawiającą wiele wyjątkowych, zasłużonych, związanych z Przemyślem oraz Ziemią Przemyską  osób, które oczekują na podobne uhonorowanie nie widzi możliwości podjęcia działań będących przedmiotem petycji, pomimo tego, że inicjatywa upamiętnienia wyjątkowej osoby Dawida Altera Kurzmanna z pewnością jest godna poparcia.
Mając na  uwadze  powyższe,  Komisja  Skarg,  Wniosków  i  Petycji rekomenduje Radzie Miejskiej w Przemyślu, aby ww. petycji nie uwzględniać.

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 58 2021.pdf
 

Wersja XML