Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 144/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23-04-2021 w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 285 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 5 uchwały Nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2021 r. poz.1194)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu o powierzchni 177,00 m2 przebiegającym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczoną jako działka nr 129/2 w obrębie 206, objętą księgą wieczystą Nr PR1P/00099362/5, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 119 w obrębie 206, w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) brutto.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun

 

PDF   Zarządzenie Nr 144/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23-04-2021 w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Przemy.pdf

Wersja XML