Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 146/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26-04-2021 W sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn. zm.) oraz § 5 ust. 3 uchwały Nr 64/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dz. Urzędowy Woj. Podkarpackiego z 2017 r. poz. 3597 z późn zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą przeznaczonego do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 23,82 m2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 39 wraz z udziałem 26/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, w tym w działce nr 561 o pow. 0,0457 ha w obr. 207 m. Przemyśla obj. KW Nr PR1P/00060181/0 oraz w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i udziałem 12/1000 niewydzielonych części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 555 o pow. 0,1127 ha w obr. 207 m. Przemyśla obj. KW Nr PR1P/00037088/8, w kwocie: 55 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) w tym należny podatek VAT.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun

 

PDF   Zarządzenie Nr 146/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26-04-2021 W sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego..pdf

Wersja XML