Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko podinspektora - stanowisko do spraw dotacji celowych i sprawozdawczości w Wydziale Edukacji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

Informacja o wyniku naboru

z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko podinspektora -
stanowisko do spraw dotacji celowych i sprawozdawczości w Wydziale Edukacji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

 

                        Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) informuję, że nabór  na w/w stanowisko wygrała Pani Dorota Kowalska - Buś zamieszkała w Bolestraszycach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W związku z ogłoszeniem w dniu 13 kwietnia 2021 r. przez Prezydenta Miasta Przemyśla naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora - stanowisko do spraw dotacji celowych i sprawozdawczości w Wydziale Edukacji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Przemyślu wpłynęło 4 oferty.

W wyniku dokonanej przez Komisję w dniu 26 kwietnia 2021 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym -  oferty 3 kandydatów spełniły wymagania formalne, w związku z tym kandydaci zostali dopuszczeni do dalszego etapu naboru, tj. rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję w dniu 06 maja 2021 r. oraz dokonanej, na kartach ocen, oceny kompetencji kandydatów na wymienione na wstępie stanowisko – Pani Dorota Kowalska - Buś uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 105 punktów.

Maksymalny ogólny wynik oceny możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się o stanowisko podinspektora - stanowisko do spraw dotacji celowych i sprawozdawczości w Wydziale Edukacji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Przemyślu na posiedzeniu Komisji w dniu 06 maja 2021 r. wynosił 120 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że Pani Dorota Kowalska - Buś wygrała nabór na stanowisko podinspektora - stanowisko do spraw dotacji celowych i sprawozdawczości w Wydziale Edukacji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ponieważ spełniła wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Uzyskała bowiem w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej liczbę punktów przewyższającą 50 procent maksymalnej liczby punktów, którą mógłby uzyskać kandydat na to stanowisko, tj. 105 ze 120 punktów, podczas gdy wymagane było 60 punktów (50 procent). Prezydent Miasta Przemyśla zaakceptował kandydaturę Pani Doroty Kowalskiej – Buś  na w/w stanowisko.

 

                    Przewodniczący Komisji 

                    Dariusz Łapa

                      Sekretarz  Miasta Przemyśla

 

Przemyśl,  dnia 07 maja 2021 r.

Wersja XML