Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LXI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2021-05-17, godz. 09:00 w POSIEDZENIE ZDALNE - WIDEOKONFERENCJA.

 

 

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja na temat kondycji i potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli przemyskich szkół i placówek oświatowych po roku pandemicznym.
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2021 r. - proj. nr 71/2021.
  PDFProj. nr 71_2021.pdf
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2021 r. - proj. nr 73/2021.
  PDFProj. nr 73_2021.pdf
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2021 roku - proj. nr 76/2021.
  PDFProj. nr 76_2021.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Pomocy "Złota Rączka dla Przemyskich Seniorów 70+" na rok 2021 - proj. nr 78/2021.
  PDFProj. nr 78_2021.pdf
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla - proj. nr 63/2021.
  PDFProj. nr 63_2021.pdf
 9. Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla - proj. nr 67/2021.
  PDFProj. nr 67_2021.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 61/2021.
  PDFProj. nr 61_2021.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 62/2021.
  PDFProj. nr 62_2021.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 65/2021.
  PDFProj. nr 65_2021.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 68/2021.
  PDFProj. nr 68_2021.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 69/2021.
  PDFProj. nr 69_2021.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 70/2021.
  PDFProj. nr 70_2021.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Nr 131/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów Targowisk: "Mój Rynek" przy ul. Sportowej 2, Hala Targowa przy ul.Sportowej 1, 5, 7, 7A i Kałuży 2 - proj. nr 72/2021.
  PDFProj. nr 72_2021.pdf
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 77/2021 wraz z autopoprawką.
  PDFProj. nr 77_2021.pdf
  PDFProj. nr 77_2021 autopoprawka.pdf
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia udziału w nieruchomości lokalowej - proj. nr 66/2021.
  PDFProj. nr 66_2021.pdf
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 57/2021.
  PDFProj. nr 57_2021.pdf
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 64/2021.
  PDFProj. nr 64_2021.pdf
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 75/2021.
  PDFProj. nr 75_2021.pdf
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - proj. nr 74/2021.
  PDFProj. nr 74_2021.pdf
 23. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020 r.
  PDFSprawozdanie-Program_wspolpracy_2020.pdf
  PDFPismo przewodnie.pdf
 24. Wystąpienia radnych.
 25. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML