Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - oferta Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry „Fredreum”

OGŁOSZENIE

W dniu 12.05.2021 r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 poz. 1057 t.j.) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „Fredreum” w Przemyślu. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy.

Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Towarzystwu Dramatycznemu im. Aleksandra Fredry „Fredreum” w Przemyślu realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie pn. „XXI Przemyska Wiosna Fredrowska" z pominięciem otwartego konkursu ofert i przyznać dotację w kwocie 6 500,00 zł.

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
 3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 poz. 1057 t. j.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać:

 1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
 2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: 
 3. przez e PUAP na adres 11 srwa0y68c/skrytkaESP

pliki do pobrania: 

 1.  PDFUproszczona oferta realizacji zadnia publicznego - Fredreum.pdf (wypełniony formularz - brak wersji dostępnej cyfrowo)
 2. file,id_cms='114172',type='attachment'] (wersja dostępna cyfrowo)
 3. PDFOgłoszenie - oferta Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry „Fredreum” w Przemyślu.pdf (wersja pdf)
Wersja XML