Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13-05-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) –

zarządza się co następuje:

§ 1. Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn.zm.:
1) w § 3 ust. 1 pkt 16 słowa „Biuro Prawne i Nadzoru Właścicielskiego” zastępuje się słowami „Biuro Prawne”,
2) w § 6 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Jeden z radców prawnych zatrudnionych w Biurze Prawnym koordynuje pomoc prawną w tej jednostce.”,
3) w § 33
a) w pkt 9 słowa „osób starszych -„Senior Wigor” skreśla się,

b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a o treści: „realizacja i koordynowanie programów pomocowych adresowanych do osób starszych m.in. „Wigor Senior”, „Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora,”,

c) po pkt 9a dodaje się pkt 9b o treści „obsługa Przemyskiej Rady Seniorów”


4) w § 35 pkt 1 po słowie „urzędzie” dodaje się słowa: „w zakresie sporządzania rocznego planu kontroli oraz sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli;”,
5) w § 36 w zdaniu pierwszym słowa: „i Nadzoru Właścicielskiego” skreśla się,
6) załącznik nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
7) w załączniku nr 2 do regulaminu:
a) wiersz 16 otrzymuje brzmienie:

16. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego(OZK) 14 Naczelnik Wydziału


b) wiersz 17 otrzymuje brzmienie:

 

17 Wydział Spraw Społecznych(SPO) 10 Naczelnik Wydziału


c) wiersz 20 otrzymuje brzmienie:

 

 

20 Biuro Prawne (PNW) 4 Koordynator pomocy prawnej


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13-05-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu.pdf (397,12KB)

 

 

PDFZalacznik1 163/2021.pdf (240,80KB)