Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 74/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 74/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków

   
       

dochody

wydatki

           
       

16 000,00 zł

16 000,00 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

710

   

Działalność usługowa

 

16 000,00 zł

 

71035

 

Cmentarze

 

16 000,00 zł

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

16 000,00 zł

           

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

16 000,00 zł

 
 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

16 000,00 zł

 
   

0430

Wpływy z opłaty targowej

16 000,00 zł

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz  Zapotocki


PDFUchwała nr 74_2021.pdf
 

Wersja XML