Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 75/2021 Rady Miejskiej w Przemyslu z dnia 17-05-2021 w sprawie Uchwały Nr 131/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów Targowisk: „Mój Rynek” przy ul. Sportowej 2, Hala Targowa przy ul. Sportowej 1, 5, 7, 7A i Kałuży 2

UCHWAŁA NR 75/2021
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 17 maja 2021 r.


w sprawie Uchwały Nr 131/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów Targowisk: „Mój Rynek” przy ul. Sportowej 2, Hala Targowa przy ul. Sportowej 1, 5, 7, 7A i Kałuży 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) a także art. 1 ust 2 oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 679 z póź. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 131/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów Targowisk: „Mój Rynek” przy ul. Sportowej 2, Hala Targowa przy ul. Sportowej 1, 5, 7, 7A i Kałuży 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
10)  pozostawiania na noc przedmiotów i urządzeń prywatnych bez zgody właściciela targowiska, ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej


Janusz Zapotocki


PDF   Uchwała Nr 75/2021 Rady Miejskiej w Przemyslu z dnia 17-05-2021 w sprawie Uchwały Nr 131/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów Targowisk: „Mój Rynek” przy ul. Sportowej 2, Hala Targowa przy ul. Sporto.pdf

Wersja XML