Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 76/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl

Uchwała Nr 76/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do trzech lat nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1255 o powierzchni 0,6830 ha w obrębie 205 przy ul. 3 Maja 38, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00059330/0 z Krzysztofem Kassan będącym organem prowadzącym: Niepubliczną Szkołę Podstawową Nr 2 „KAMON”, NIP: 795-164-81-41, REGON: 363237838 oraz Niepubliczne Przedszkole „KAMON” NIP: 795-164-81-41, REGON: 368257930, na prowadzenie działalności oświatowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz Zapotocki


PDFUchwała nr 76_2021.pdf
 

Wersja XML