Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 77/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia udziału w nieruchomości lokalowej

Uchwała Nr 77/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia udziału w nieruchomości lokalowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) – Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr 109/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia udziału w nieruchomości lokalowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz Zapotocki


PDFUchwała nr 77_2021.pdf

Wersja XML