Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 81/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Uchwała Nr 81/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), – Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 998/1 o powierzchni 0,3184 ha w obrębie 212 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00111346/8.

§ 2.

Wyraża się zgodę na udzielenie 10% bonifikaty od ceny nieruchomości opisanej w § 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz  Zapotocki


PDFUchwała nr 81_2021.pdf

Wersja XML