Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora – stanowisko ds. obrony cywilnej oraz utrzymania magazynu OC w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

OKK.2110.6.12.2021

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko podinspektora – stanowisko ds. obrony cywilnej oraz utrzymania magazynu OC

w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

 

            Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) informuję, że nabór na w/w stanowisko wygrał Pan Marek Słota zamieszkały w Przemyślu.

Uzasadnienie

Nabór na stanowisko podinspektora – stanowisko ds. obrony cywilnej oraz utrzymania magazynu OC w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Przemyślu został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Przemyśla w dniu 6 maja 2021 r., przy czym termin do składania ofert został wyznaczony do 17 maja 2021 r. Na w/w stanowisko wpłynęło 4 oferty.

W wyniku dokonanej przez Komisję w dniu 18 maja 2021 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym – oferty wszystkich kandydatów spełniły wymagania. W związku z tym kandydaci zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, która odbyła się 1 czerwca 2021 r. Na rozmowę kwalifikacyjną zgłosiło się 3 kandydatów. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję oraz dokonanej, na kartach ocen, oceny kompetencji kandydata –  Pan Marek Słota uzyskał 109 punktów.

Maksymalny ogólny wynik oceny możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się na stanowisko podinspektora  –  stanowisko ds. obrony cywilnej oraz utrzymania magazynu OC w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Przemyślu na posiedzeniu Komisji w dniu 1 czerwca 2021 r. wynosił 120 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że Pan Marek Słota wygrał nabór na stanowisko podinspektora  – stanowisko ds. obrony cywilnej oraz utrzymania magazynu OC w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ponieważ spełnił wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskał liczbę punktów przewyższającą 50 procent maksymalnej liczby punktów, którą mógłby uzyskać kandydat na to stanowisko, tj. 109 punktów, podczas gdy wymagane było 60 punktów (50 procent). 1 czerwca 2021 r. Prezydent Miasta Przemyśla zaakceptował kandydaturę Pana Marka Słoty na w/w stanowisko.

 

 

Przewodniczący Komisji 

            Dariusz Łapa

Sekretarz Miasta Przemyśla

 

Przemyśl, 1 czerwca 2021 r.

Wersja XML