Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na stanowisko geologa powiatowego w Wydziale Architektury w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

OKK.2110.5.9.2021

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko geologa powiatowego (wymiar 0,20 etatu)

w Wydziale Architektury w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

 

            Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) informuję, że nabór na w/w stanowisko wygrała Pani Joanna Puszkar zamieszkała w Grabownicy Starzeńskiej.

Uzasadnienie

Nabór na stanowisko geologa powiatowego (wymiar etatu 0,20 etatu) w Wydziale Architektury w Urzędzie Miejskim w Przemyślu został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Przemyśla w dniu 5 maja 2021 r., przy czym termin do składania ofert został wyznaczony do 17 maja 2021 r. Na w/w stanowisko wpłynęła 1 oferta.

W wyniku dokonanej przez Komisję w dniu 18 maja 2021 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym – oferta kandydata spełniła wymagania. W związku z tym kandydat został zakwalifikowany do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, która odbyła się 1 czerwca 2021 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję oraz dokonanej, na kartach ocen, oceny kompetencji kandydata –  Pani Joanna Puszkar uzyskała 119 punktów.

Maksymalny ogólny wynik oceny możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się na stanowisko geologa powiatowego (wymiar etatu 0,20 etatu) w Wydziale Architektury w Urzędzie Miejskim w Przemyślu na   posiedzeniu Komisji w dniu 1 czerwca 2021 r. wynosił 120 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że Pani Joanna Puszkar wygrała nabór na stanowisko geologa powiatowego (wymiar etatu 0,20 etatu) w Wydziale Architektury w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ponieważ spełniła wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała liczbę punktów przewyższającą 70 procent maksymalnej liczby punktów, którą mógłby uzyskać kandydat na to stanowisko, tj. 119 punktów, podczas gdy wymagane było 84 punkty (70 procent).

2 czerwca 2021 r. Prezydent Miasta Przemyśla zaakceptował kandydaturę Pani Joanny Puszkar na w/w stanowisko.

 

Przewodniczący Komisji 

            Dariusz Łapa

Sekretarz Miasta Przemyśla

Przemyśl, 2 czerwca 2021 r.

Wersja XML