Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora - wieloosobowe stanowisko do spraw komunikacji społecznej w Biurze Prezydenta Miasta w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
podinspektora – wieloosobowe stanowisko do spraw komunikacji społecznej
w Biurze Prezydenta Miasta w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

Wymagania niezbędne, a w szczególności:

 1. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe, a w szczególności:

 1. preferowany co najmniej 2 - letni staż pracy lub doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 2. preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: dziennikarstwo, prawo, zarządzanie, komunikacja społeczna i public relations,
 3. posiadanie znajomości przepisów:
  - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 1914 t.j.),
   - ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1062 t.j.),
  - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm),
  - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.),
 4. znajomość zagadnień Public Relations,
 5. znajomość obsługi systemów
 6. znajomość obsługi serwisów społecznościowych,
 7. znajomość obsługi narzędzi w zakresie analityki i marketingu internetowego,
 8. znajomość obsługi programów graficznych,
 9. znajomość obsługi urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
 10. znajomość programów biurowych do edycji tekstu,
 11. podstawowa znajomość programów do edycji video,
 12. praktyczna wiedza na temat aktualnych trendów marketingu internetowego,
 13. praktyczna umiejętność przygotowywania materiałów do publikacji w serwisie internetowym,
 14. podstawowa znajomość języka HTML,
 15. doświadczenie w organizowaniu kampanii informacyjnych, marketingowych z wykorzystaniem narzędzi internetowych,
 16. umiejętności i cechy, które kandydat powinien posiadać: dokładność, komunikatywność, samodzielność, zdyscyplinowanie,
  zachowanie tajemnicy służbowej, kreatywność i innowacyjność oraz chęci rozwoju,

 

2. Zadania wykonywane na stanowisku objętym naborem:

 1. obsługa asystencka prezydenta,
 2. kreowanie pozytywnego wizerunku prezydenta i urzędu, poprzez tworzenie Miejskiego Serwisu Informacyjnego w ramach strony
  internetowej urzędu,
 3. obsługa techniczna związana z przygotowaniem konferencji i innych publicznych przedsięwzięć organizowanych przez
  prezydenta,
 4. pozyskiwanie materiałów merytorycznych od jednostek organizacyjnych urzędu i miasta potrzebnych do przygotowania wystąpień prezydenta,
 5. współpraca z jednostkami organizacyjnymi urzędu i miasta przy realizacji wybranych projektów i pomoc w komunikacji z
  mieszkańcami,
 6. prowadzenie obsługi fotograficznej i relacji video imprez oraz spotkań z udziałem prezydenta, przygotowanie fotorelacji i videorelacji z wydarzeń z udziałem prezydenta oraz gromadzenie materiałów fotograficznych i video na potrzeby kancelarii,
 7. przygotowanie i realizacja kampanii informacyjnej na polecenie prezydenta,
 8. współpraca ze stanowiskiem ds. współpracy z miastami partnerskimi i kontaktów zagranicznych,
 9. obsługa i redagowanie BIP,
 10. koordynowanie pracy Zespołu ds. redagowania BIP,
 11. sporządzanie listów i pism okolicznościowych z okazji wydarzeń wymagających życzeń i gratulacji ze strony prezydenta.

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku pracy, którego nabór dotyczy:
   Warunki dotyczące rodzaju pracy i sposobu wykonywania zadań na stanowisku pracy:
   Zadania na stanowisku pracy wymagają obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.
   Praca wykonywana na piętrze, w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych(winda).
   Realizacja zadań wymaga dostarczania dokumentów do jednostek organizacyjnych urzędu mieszczących się w innych budynkach, z których
   nie wszystkie wyposażone są w windy.

   Miejsce wykonywania pracy:
   Urząd Miejski w Przemyślu
   Biuro Prezydenta Miasta,
   37- 700 Przemyśl, Rynek 1

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

5. O stanowisko objęte naborem poza obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej nie mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej lub obywatele innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego naborem, które powinna zawierać oferta:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe i posiadane obywatelstwo,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub doświadczenie zawodowe: świadectw pracy, zaświadczeń w przypadku kontynuacji zatrudnienia, opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko,
 9. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 1 - 3 oraz 6 - 9 winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Wzory dokumentów, o których mowa w punkcie 3 oraz 6 - 9 można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu pod adresem: http://www.bip.przemysl.pl   w zakładce „Oferty pracy – Dokumenty do naboru”.

7. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko inspektora – wieloosobowe stanowisko do spraw komunikacji społecznej w Biurze Prezydenta Miasta w Urzędzie Miejskim w Przemyślu” w terminie do dnia 18 listopada 2021 r.

Oferty należy składać do Kancelarii Ogólnej  Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl lub przesłać za pośrednictwem urzędu pocztowego. Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu, tj. we wtorki od godz. 730 do godz. 1600  w Kancelarii Ogólnej, a w pozostałe dni pracy od godz. 730 do godz. 1530. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Urzędu Miejskiego w Przemyślu po upływie wskazanego wyżej terminu - nie będą rozpatrywane.

8. Tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o jego terminie.

9. Informacja o wyniku naboru, po jego zakończeniu podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczeniu na tablicy informacyjnej w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (II piętro).

10. Wybrany kandydat podejmujący zatrudnienie, zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

11. Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy może zostać skierowany do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

12. Kandydaci, którzy nie zostaną wybrani mogą odebrać dokumenty w okresie do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru. Dokumenty można odebrać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, II piętro, pok. 34. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone po upływie określonego terminu, przy czym dokumenty złożone w oryginale potwierdzające, w szczególności, wykształcenie, staż pracy, doświadczenie zawodowe kandydata będą odsyłane na adres podany przez kandydata.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej RODO informuję, że:
Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, kontakt e-mail: .pl.
W Urzędzie Miejskim w Przemyślu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 16/675-21-14 lub adresem e-mail: .
Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, j ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.
Przekazanie danych osobowych wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1282 t.j.).
Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)  oraz procedur wewnętrznych.
W związku z przetwarzaniem przez administratora Pana(i) danych osobowych, przysługuje Panu(i) prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Prezydent Miasta Przemyśla;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemyślu Pana(i)  danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu(i) prawo do wniesienia   skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22/531-03-00).
Decyzje podejmowane wobec Pana(i) danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosuje się wobec nich profilowania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procedury naboru w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.
Niepodanie Pana(i) danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji wobec Pana(i) procedury naboru  w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.
Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO:
Przysługuje Panu(i) prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- cofnie Pan(i) zgodę, na której opiera się przetwarzanie Pana(i) danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
- wnosi Pan(i) sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Nie ma zastosowania w/w art. w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wypełniania szczególnych praw przez administratora:
- do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

 

Przemyśl,  dnia  05 listopada 2021 r.

 

Wojciech Bakun

Prezydenta Miasta Przemyśla