Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 486 /2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30-11-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.) -

zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu:
1) w § 3 w ust. 1 po pkt 25 dodaje się pkt 26 o treści „Koordynator ds. zgodności KZ”;
2) w § 5 ust.1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Inspektor ds. ochrony danych w jednostkach oświatowych, który organizacyjnie podlega prezydentowi, natomiast w zakresie wykonywanych zadań podlega dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek będącym stronami zawartych porozumień;

b) po pkt 7 dodaje się pkt 8 o treści: „Koordynator ds. dostępności w strukturze Wydziału Spraw Społecznych.”


3) w § 22 skreśla się ust. 2,
4) § 33 otrzymuje brzmienie:
1. Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy w szczególności: 1) opracowywanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 2) obsługa i prowadzenie dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 3) udzielanie bieżących informacji o chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin, 4) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 5) opracowywanie, koordynowanie oraz monitorowanie programów z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in. Programu wyrównywania różnic między regionami, w części dotyczącej podmiotów zewnętrznych oraz windykacja należności, 6) koordynowanie spraw dotyczących zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) określanych corocznie na podstawie algorytmu, 7) koordynacja spraw z zakresu działań podległych jednostek oraz sprawowanie w imieniu Prezydenta nad nimi nadzoru, w tym nad Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 8) inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, 9) koordynowanie realizacji programów pomocowych adresowanych m.in. rodzin wielodzietnych z terenu miasta Przemyśla i gmin, rodzin zastępczych oraz innych programów na rzecz społeczności lokalnej, 9a) realizacja i koordynowanie programów pomocowych adresowanych do osób starszych m.in. „Wigor Senior”, „Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora, 9b) obsługa Przemyskiej Rady Seniorów 10) prowadzenie spraw dot. świadczeń wypłacanych osobom posiadającym Kartę Polaka, 11) przygotowywanie i aktualizacja harmonogramów pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta, 12) realizacja zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym, w tym Narodowego Programu Zdrowia i współpraca z podmiotami uczestniczącymi w realizacji tych zadań, 13) współpraca z zakładami opieki zdrowotnej, które nie podlegają miastu i samorządami zawodów medycznych, 14) współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym przeprowadzanie badań profilaktycznych, 15) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w tym Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i współpraca z podmiotami uczestniczącymi w realizacji tych zadań, 16) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem lekarzy do stwierdzania zgonu i jego przyczyn oraz wystawiania kart zgonu dla osób zmarłych na terenie miasta Przemyśla, 17) realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym m.in.: prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wydawanie zaświadczeń i opinii o spełnianiu wymogów sanitarno-lokalowych, nadzór nad żłobkami i klubami dziecięcymi w zakresie spełniania wymogów ustawowych, 18) przygotowywanie planów prac społecznie użytecznych, 19) sporządzanie dla Prezesa Sądu Rejonowego i rady informacji w sprawie miejsc pracy (nieodpłatnej, kontrolowanej, na cel społeczny) dla osób skazanych i wyznaczanie podmiotów, w których skazani z zakładów karnych wykonują prace; współpraca z Zakładem Karnym w Medyce i Zakładem Karnym w Przemyślu, 20) współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną poprzez załatwianie wszelkich spraw na polecenie i z upoważnienia prezydenta, 21) planowanie budżetu z zakresu działalności wydziału, sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu, 22) wnioskowanie o przyznanie środków finansowych na składki zdrowotne dla dzieci i uczniów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz oświatowych, 23) prowadzenie spraw osób przybywających do Polski jako repatrianci, 24) prowadzenie spraw dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych, 25) świadczenie pomocy kombatantom w przygotowaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent, 26) analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw, 27) przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wydziału, kontrola zadań oraz ich rozliczanie, 28) organizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 29) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenie postępowania w sprawach o cofnięcie, wygaszenie zezwolenia oraz kontrola rynku napojów alkoholowych, 30) naliczanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 31) przyjmowanie od przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni, 32) opracowywanie opinii dla Rady Miejskiej w Przemyślu o planowanej lokalizacji kasyn gry oraz salonów gier bingo. 2. Do zadań koordynatora ds. dostępności należy w szczególności: 1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Przemyślu, 2) przygotowywanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 3) monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Przemyślu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 4) przedstawianie Prezydentowi Miasta Przemyśla bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań, 5) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. ”;

5) po §42 dodaje się §42a o treści:
1. do zadań Inspektora ds. ochrony danych w jednostkach oświatowych należy w szczególności realizacja zadań określonych w porozumieniach zawartych z przedszkolami, szkołami i placówkami. 2. do zadań koordynatora ds. zgodności należy realizacja zadań związanych z ochroną osób zgłaszających naruszenia prawa, w szczególności: 1) opracowywanie projektów procedur wewnętrznych dotyczących zgłaszania naruszeń prawa oraz zmian tych aktów, 2) przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniu prawa, 3) prowadzenie rejestru zgłoszeń naruszeń prawa, 4) potwierdzanie otrzymania zgłoszenia o naruszeniu prawa w terminie 7 dni od daty jego wpływu, 5) przeprowadzanie, w ramach prowadzonych na podstawie otrzymanych zgłoszeń naruszeń prawa, wewnętrznych postępowań wyjaśniających, 6) przekazywanie, w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, informacji zwrotnej osobie zgłaszającej naruszenie prawa, 7) opracowanie i dystrybucja materiałów wyjaśniających w jaki sposób można zgłosić naruszenie prawa, dlaczego wdrożone rozwiązania są bezpieczne i poufne oraz kto jest osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw zgłoszeń naruszeń prawa. ”;

6) załącznik nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
7) załącznik nr 2 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

 

 

PDFZalacznik1 486.pdf (246,42KB)

PDFZalacznik2 486.pdf (214,65KB)