Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Prywatnym Przedszkolu im. Marii Montessori mgr Ewy Połeć w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu

        37-700 Przemyśl

              Rynek 1

E.4431.3.14.2020

Protokół

Kontroli przeprowadzonej w Prywatnym Przedszkolu im. Marii Montessori mgr Ewy Połeć, mieszczącym się przy ul. Żołnierzy I Armii WP 1/22 w Przemyślu. Organem prowadzącym szkołę jest Ewa Połeć.  Kontrola została przeprowadzona przez Zespół kontrolny – pracowników Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu w osobach: Pani (……………………………) - Główny Specjalista (na podstawie upoważnienia Nr 243/2021) i Pani (………………………………) - Główny Specjalista (na podstawie upoważnienia Nr 244/2021).Kontrolę przeprowadzono w dniu 28.12.2021 r.

Ustalenia ogólne

Prywatne Przedszkole im. Marii Montessori mgr Ewy Połeć” mieści się przy ul. Żołnierzy I Armii WP 1/22 w Przemyślu. Organem prowadzącym przedszkole jest Ewa Połeć. Przedszkole wpisane jest do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Przemyśl pod numerem: E-43200/2/02. 

Kontrolę przeprowadzono w szczególności w oparciu o następujące przepisy prawne:

  1. Ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.),
  2. Uchwałę Nr 9/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną z późn. zm.

Zakres kontroli

Ustalenia szczegółowe

Podstawowym kryterium dotacyjnym w okresie objętym kontrolą była liczba uczniów zgłaszanych do Urzędu Miejskiego w Przemyślu w formie comiesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola w miesiącu wrześniu 2021 r. (wg. stanu na 1 dzień miesiąca).

Informacja składana do Urzędu Miejskiego zawierała imienny wykaz uczniów, a w kolumnie „uwagi” odnotowano orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie o WWR, z podaniem ich numerów oraz dat wydania.

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia zgodności liczby uczniów wykazywanych w przedstawianej do Urzędu Miejskiego informacji, o której mowa wyżej, ze stanem faktycznym wynikającym z  dzienników zajęć przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Sprawdzeniu poddano również dokumentację związaną z przyjęciem dzieci do Przedszkola.

W wyniku dokonanych czynności kontrolnych ustalono, iż w miesiącu wrześniu 2021 r. pod pozycją nr (…..) wykazano dziecko (………………) (w rubryce „uwagi” nie wskazano ani orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ani opinii o WWR) na które wypłacona została dotacja w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Z poddanych badaniu dzienników wynika, iż wskazane dziecko nie uczęszczało w miesiącu wrześniu 2021 r. do Prywatnego Przedszkola im. Marii Montessori mgr Ewy Połeć.

W przedmiotowej kwestii pisemne wyjaśnienia złożył organ prowadzący Prywatne Przedszkole im. Marii Montessori mgr Ewy Połeć” Ewa Połeć. Z treści wyjaśnień wynika, iż cyt.: „dziecko (…………. ……………………….)  (…) zostało zapisane do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 od 01.09.2021 r. na podstawie złożonego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w dniu 19.03.2021 r. podpisanego przez matkę dziecka(…). W dniu 09.09.2021 roku matka dziecka potwierdziła telefonicznie, że dziecko nie będzie uczęszczało do przedszkola. Z dniem 30.09.2021 r. (…………………………………) został wykreślony z ewidencji przedszkola (…).  Na zwolnione miejsce zostało zapisane od 01.10.2021 r. poz. 41 ODPN dziecko oczekujące na wolne miejsce, tj. (………………………………………… ……………………………………………………………), który uczęszczał do przedszkola w miesiącu wrześniu 2021 r. wykazany w dzienniku zajęć grupy 5-cio latków pod poz. (…..) od dnia 01.09.2021 r. (…).”.

Na poparcie swoich wyjaśnień organ prowadzący przełożył dziennik zajęć 2021/2022 grupy 5-cio latków, w którym pod pozycją 11 uwidoczniono, iż dziecko (…………………………………) uczęszczał do przedszkola począwszy od dnia 01.09.2021 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli (…).

W związku z powyższym Zespół kontrolujący uznał wyjaśnienia organu prowadzącego i stwierdził, iż  dotacja przekazana w miesiącu wrześniu 2021 r. na dziecko (…………………………………) (błędnie wykazywane w miesiącu wrześniu 2021 r.) w rzeczywistości przekazywana była na dziecko (…………… ………), faktycznie uczęszczające do przedszkola w miesiącu wrześniu 2021 r., a nie dotowane przez tut. Gminę w miesiącu wrześniu 2021 roku.

Zespół kontrolujący dokonał również szczegółowej analizy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o WWR, tj. zweryfikowano czy wskazane w informacji o liczbie uczniów w miesiącu wrześniu 2021 r. orzeczenia i opinie mają prawidłowe: numery, daty wydania, jak i czy zgodnie z orzeczeniami prawidłowo wprowadzono rodzaje niepełnosprawności do systemu ODPN (system Informatyczny - Obsługa dotacji dla placówek niepublicznych). Badanie potwierdziło zgodność danych zawartych w orzeczeniach i opiniach z danymi wykazanymi w informacji o liczbie uczniów w miesiącu wrześniu 2021 r., a tym samym prawidłowość danych wprowadzonych do systemu ODPN-u, dot.:

P63 – autyzmu – 11 orzeczeń,

P63 – niepełnosprawności sprzężonej – 2 orzeczenia,

P67 – niepełnosprawności ruchowej – 1 orzeczenie,

P65 – WWR – 15 orzeczeń.

Zespół kontrolujący zwrócił uwagę, iż z orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Przemyślu (………………………) o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia (………………….) wydanego dla dziecka (…………………………………) (poz. (…….) w comiesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola w miesiącu wrześniu 2021 r.) wynika, iż cyt.: „Ze względu na potrzebę wdrożenia intensywnych oddziaływań i różnorodnych form stymulacji oraz zapewnienia pomocy w małej grupie zaleca się realizację kształcenia specjalnego w przedszkolu specjalnym, w dalszej kolejności w przedszkolu integracyjnym, z uwzględnieniem zalecenia realizacji zadań opieki, wychowania i edukacji w mało liczebnej grupie.”

W związku z powyższym pismem z dnia 10.01.2022 r. wystąpiono do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu z prośbą o odniesienie się do kwestii, czy przedszkole ogólnodostępne,w którym są realizowane orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego spełnia warunki do realizacji ww. orzeczenia.

W dniu 17.01.2022 r. wpłynęła odpowiedź Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu w treści której wynika, iż przedmiotowe przedszkole spełnia warunki do realizacji orzeczenia, o ile z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe dziecka, jest w stanie zapewnić i zapewnia realizację wszystkich zawartych w orzeczeniu zaleceń.

Organ prowadzący oraz dyrektor jednostki kontrolowanej mogą odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienia o przyczynach odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym innymi przepisami.

Na tym protokół zakończono.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla zarządzającego kontrolę i organu prowadzącego, będącego jednocześnie dyrektorem jednostki kontrolowanej.

Data i miejsce podpisania Protokołu: Przemyśl, dnia …………………….. 2022 r.

 

 

 

            Zespół kontrolny                                                                                                           Kontrolowany  

 

     …………………………………………                                                                                  ….……………………………………

 

     …………………………………………

Wersja XML