Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji i remontów w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko inspektora – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji
i remontów   w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

 

                        Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 t.j.) informuję, że nabór  na w/w stanowisko wygrał Pan Paweł Wołoszyn zamieszkały w Jarosławiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W związku z ogłoszeniem w dniu 22 lutego 2022 r. przez Prezydenta Miasta Przemyśla naboru na wolne stanowisko urzędnicze, tj. inspektora –  wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji  i remontów w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu wpłynęło 3 oferty.     

W wyniku dokonanej przez Komisję w dniu 14 marca 2022 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym -  oferty dwóch kandydatów spełniły wymagania formalne, w związku z tym kandydaci zostali dopuszczeni do dalszego etapu naboru, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję w dniu 31 maca 2022 r. oraz dokonanej, na kartach ocen, oceny kompetencji kandydatów na wymienione na wstępie stanowisko –  Pan Paweł Wołoszyn uzyskał najwyższą liczbę punktów, tj. 125 punktów.

Maksymalny ogólny wynik oceny możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się na stanowisko inspektora –  wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji i remontów w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim na posiedzeniu Komisji w dniu 31 marca 2022 r. wynosił  160 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że Pan Paweł Wołoszyn wygrał nabór na stanowisko inspektora –  wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji i remontów w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ponieważ spełnił wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskał w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej liczbę punktów przewyższającą 50 procent maksymalnej liczby punktów, którą mógłby uzyskać kandydat na to stanowisko, tj. 125 ze 160 punktów, podczas gdy wymagane było 80 punktów (50 procent). Prezydent Miasta Przemyśla zaakceptował kandydaturę Pan Pawła Wołoszyna  na w/w stanowisko.

             

             Przewodniczący Komisji 
Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta Przemyśla

    

 Przemyśl,  dnia 04 kwietnia 2022 r.

Wersja XML