Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 63/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 155/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr 63/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 155/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu  dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr 155/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r. poz. 5150), otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały . § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


DZ. URZ. WOJ. 2022.1955
Ogłoszony: 04.05.2022

 

 

 


PDF   Uchwała Nr 63/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27-04-2022 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 155/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skł.pdf

DOCXUzasadnienie 63/2022.docx

PDFZalacznik1 63/2022.pdf

Wersja XML