Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 65/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Uchwała Nr 65/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
|
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

zmniejszenia

 zwiększenia

           

Dział

Rozdział

§

 

-264 000,00 zł

264 000,00 zł

           

600

   

Transport i łączność

-52 000,00 zł

232 000,00 zł

           
 

60016

 

Drogi publiczne gminne

-52 000,00 zł

180 000,00 zł

           
   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-52 000,00 zł

180 000,00 zł

     

zadania inwestycyjne ZDM pn.:

   
     

Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na  Osiedlu Warneńczyka (Budżet Obywatelski)

-52 000,00 zł

 
     

Przebudowa ulicy Mostowej

 

180 000,00 zł

           
 

60017

 

Drogi wewnętrzne

 

52 000,00 zł

           
   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

52 000,00 zł

     

zadanie inwestycyjne ZDM pn.:

   
     

Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na  Osiedlu Warneńczyka (Budżet Obywatelski)

 

52 000,00 zł

           

852

   

Pomoc społeczna

-32 000,00 zł

 
           
 

85295

 

Pozostała działalność

-32 000,00 zł

 
           
   

2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

-32 000,00 zł

 
           
     

wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni

-25 000,00 zł

 
           
     

wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób w formie ogrzewalni

-7 000,00 zł

 
           

855

   

Rodzina

 

32 000,00 zł

           
 

85510

 

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

 

32 000,00 zł

           
   

2320

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

32 000,00 zł

           
     

finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów

 

32 000,00 zł

           

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-180 000,00 zł

 
           
 

92195

 

Pozostała działalność

-180 000,00 zł

 
           
   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-180 000,00 zł

 
     

zadanie inwestycyjne RIF pn.:

   
     

Centrum Dowodzenia - Twierdza Przemyśl

-180 000,00 zł

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała Nr 65_2022.pdf
 

Wersja XML