Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 66/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Uchwała Nr 66/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany przychodów i wydatków, tj.:

   
       

przychody

wydatki

           
       

43 888,64 zł

43 888,64 zł

Dział

Rozdział

§

     
           
   

905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

43 888,64 zł

 
           

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

43 888,64 zł

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

43 888,64 zł

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

43 888,64 zł

           

2. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę

 

43 888,64 zł

           

3. Źródłem pokrycia deficytu będą

   
     

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości

 

43 888,64 zł

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała Nr 66_2022.pdf

Wersja XML