Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 67/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Uchwała Nr 67/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany przychodów i wydatków

       

   przychody

 wydatki

           
       

800 000,00 zł

800 000,00 zł

Dział

Rozdział

§

     
           
   

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

800 000,00 zł

 
           
           

600

   

Transport i łączność

 

484 000,00 zł

           
 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

484 000,00 zł

           
   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

484 000,00 zł

     

zadania inwestycyjne ZDM pn.:

   
           
     

Wykonanie nawierzchni bitumicznej dolnego odcinka ul. Czachowskiego na wysokości Przedszkola Nr 20 z wjazdem na osiedle od strony ul. Słowackiego w Przemyślu

 

44 000,00 zł

           
     

Wykonanie nakładki bitumicznej na
ul. Czerwińskiej w Przemyślu

 

125 000,00 zł

           
     

Wykonanie chodnika na ul. Wandy

 

60 000,00 zł

           
     

Przebudowa nawierzchni chodników
ul. Reymonta w Przemyślu

 

160 000,00 zł

           
     

Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Kadłubka od strony ul. Koźmiana w Przemyślu

 

95 000,00 zł

           

801

   

Oświata i wychowanie

 

60 000,00 zł

           
 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

60 000,00 zł

           
   

4270

Zakup usług remontowych

 

60 000,00 zł

           

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

202 000,00 zł

           
 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

52 000,00 zł

           
   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

52 000,00 zł

     

zadanie inwestycyjne ZDM pn.:

   
           
     

Postawienie 3 szt. lamp (latarni) na
ul. Łętowskiej w Przemyślu

 

52 000,00 zł

           
 

90095

 

Pozostała działalność

 

150 000,00 zł

           
   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

150 000,00 zł

     

zadanie inwestycyjne GK pn.:

   

 

 

 

Budowa (odtworzenie) drewnianej kładki nad wąwozem na Forcie XVI Zniesienie Twierdzy Przemyśl

 

150 000,00 zł

926

   

Kultura fizyczna

 

54 000,00 zł

           
 

92601

 

Obiekty sportowe

 

54 000,00 zł

           
   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

54 000,00 zł

     

zadanie inwestycyjne RIF pn.:

   
           
     

Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw na
ul. Glazera 22-26 w Przemyślu

 

54 000,00 zł

2. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 800 000,00 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych – 800 000 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała Nr 67_2022.pdf (69,92KB)