Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 70/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla.

Uchwała Nr 70/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1. W rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla, stanowiącym załącznik do uchwały nr 163/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla (zm. uchwałą nr 40/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 15 marca 2021 r., uchwałą nr 63/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r., uchwałą nr 108/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 czerwca 2021 r., uchwałą nr 14/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 stycznia 2022 r.), wprowadza się następującą zmianę:Wiersz 9 otrzymuje brzmienie:

9. ul. Sportowa 11 16 676-95-95 11.00. – 19.00.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 2. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDF   Uchwała Nr 70/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27-04-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla..pdf

Wersja XML