Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 71/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego „Stare Miasto”

Uchwała Nr 71/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie utworzenia Parku Kulturowego „Stare Miasto”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 16 ust.1 i 2 oraz art. 17 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) uchwala się, co następuje:

Celem uchwały jest ochrona krajobrazu kulturowego, zabytków oraz historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta Przemyśla wpisanego na listę Pomników Historii Rzeczypospolitej Polskiej (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Nr 2419 z dnia 10 grudnia 2018 r.) oraz do rejestru zabytków (decyzja PWKZ nr A-1493 z dnia 20.05.1972 r.). Zabytkowy układ urbanistyczny Przemyśla to unikalne świadectwo wielowiekowych, wielokulturowych i wielonarodowościowych ponad 1000-letnich dziejów miasta, zasobnego w liczne zabytki architektury sakralnej i świeckiej z różnych epok. Charakteryzuje się najpiękniejszym, scenicznym krajobrazem w Polsce i wyjątkowo malowniczą panoramą miasta, która w niemal niezmienionej formie przetrwała ponad 250 lat. Mając na uwadze szczególny charakter historycznego zespołu miasta należy objąć go formą ochrony, jaką jest Park Kulturowy, tworzony w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.

Rozdział 1.Przepisy ogólne
§ 1. 1. Tworzy się Park Kulturowy, pod nazwą Park Kulturowy „Stare Miasto” na terenie Miasta Przemyśla, zwany dalej Parkiem. 2. Park, o którym mowa w ust. 1, znajduje się w obrębie ulic: Jagiellońska, Słowackiego (do wysokości ul. Rejtana), Rejtana – Biblioteczna – Dworskiego (do wysokości ul. Rejtana), Mickiewicza (od wysokości ul. Rejtana do Placu na Bramie), Plac Legionów, Sowińskiego, Mnisza, Kamienny Most, Plac na Bramie, Kazimierza Wielkiego, Franciszkańska, Rynek, Mostowa, Wodna, Plac Rybi, Serbańska, Ratuszowa, Władycze, Dąbrowskiego, Bp. Śnigurskiego, Grodzka, Waygarta, Plac Dominikański, Tadeusza Kościuszki, Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego (od mostu do ul. Waygarta), Przecznica Wałowa, Piotra Kmity, Św. Królowej Jadwigi, Parkowa, Zamkowa, Kapitulna, Tatarska (na odcinku Klasztoru Karmelitanek), ks. J. Popiełuszki, Plac Czackiego, Władycze, Komisji Edukacji Narodowej, Basztowa.
3. Granicę Parku określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) planie ochrony – należy przez to rozumieć Plan Ochrony Parku Kulturowego „Stare Miasto w Przemyślu”; 2) obiekcie zabytkowym – należy przez to rozumieć obiekt wpisany do rejestru zabytków lub do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, stanowiący zabytek ruchomy lub nieruchomy; 3) budynku frontowym – należy przez to rozumieć budynek (w tym narożny) usytuowany od strony ulicy, placu lub innej przestrzeni publicznej; 4) oficynach - należy przez to rozumieć budynki lub boczne i tylne części kubaturowe budynku frontowego, usytuowane w głębi danej posesji; 5) ogródkach gastronomicznych – należy przez to rozumieć wyznaczone miejsca dopuszczone do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych; 6) szyldzie – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują; 7) nośnikach reklamowych – należy przez to rozumieć urządzenia wraz z konstrukcją nośną, służące do prezentacji reklam; 8) reklamie – należy przez to rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne; 9) tablicy reklamowej – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymii zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy,w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem; 10) urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem; 11) billboardzie – należy przez to rozumieć nośnik reklamy, będący dużą tj. powyżej 4 m 2 , często oświetloną tablicą reklamową, umieszczaną na budynkach lub na specjalnie przystosowanych do tego słupach; 12) banerze – należy przez to rozumieć reklamy wykonane na tkaninie, siatce lub miękkim tworzywie sztucznym; 13) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć: drogi publiczne, place, zieleń urządzoną ogólnodostępną, ogólnie dostępne wnętrza urbanistyczne. 14) obszar Parku Kulturowego – należy przez to rozumieć teren znajdujący się w obrębie granic Parku; 15) krajobraz kulturowy – należy przez to rozumieć postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych i działalności człowieka.
§ 3. 1. Materialne i krajobrazowe dziedzictwo kulturowe na obszarze Parku chroni się poprzez: 1) sporządzenie w uzgodnieniu z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz uchwalenie Planu Ochrony Parku, jako dokumentu zawierającego wiążące ustalenia do sporządzenia mpzp oraz cele ochrony parku kulturowego;
2) sporządzenie i uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku;
3) ustanowienie zakazów i ograniczeń dotyczących:
a) prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej,

b) zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych,

c) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z parkiem kulturowym, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego,

d) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,

e) składowania lub magazynowania odpadów;


4) powołanie przez Prezydenta Miasta Przemyśla Zespołu ds. Parku Kulturowego w Przemyślu jako zespołu opiniująco-doradczego w sprawach realizacji zadań związanych z ochroną Parku.

2. Celem uchwały jest dążenie do:
1) zachowania i ekspozycji dziedzictwa kulturowego i krajobrazu historycznego układu urbanistycznego Przemyśla wraz ze znajdującymi się na jego obszarze obiektami zabytkowymi;
2) ochrony historycznej zabudowy oraz form architektonicznych;
3) ochrony funkcjonalnej i kompozycyjnej zieleni miejskiej, szczególnie historycznych ogrodów, skwerów oraz zieleni stoków staromiejskich, z dopuszczeniem rewaloryzacji terenów zielonych;
4) ochrony osi, ciągów i punktów widokowych umożliwiających bliskie i dalekie widoki na charakterystyczne elementy zagospodarowania obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem widoków na Zespół Staromiejski, oraz widoków z obszaru Parku na charakterystyczne elementy zagospodarowania miasta;
5) ochrony krajobrazu kulturowego poprzez przeciwdziałanie nadmiernej rozbudowie działalności handlowej i usługowej, ingerującej w formę architektoniczną obiektów zabytkowych bądź zakłócającej ich ekspozycję, jak również ingerującej lub zakłócającej możliwość ekspozycji przestrzeni publicznej lub sprzecznej z tradycją kulturową Parku i związaną z nią estetyką;
6) rewaloryzowania i rewitalizowania przestrzeni publicznej.

Rozdział 2.Ustalenia obowiązujące na obszarze Parku Kulturowego „Stare Miasto”
§ 4. Na obszarze Parku ustala się następujące zakazy i ograniczenia w zakresie prowadzenia robót budowlanych, zmiany sposobu korzystania obiektów zabytkowych, oraz usytuowania obiektów małej architektury:
1) zakazuje się wykonywania robót budowlanych, które mogą prowadzić do niekorzystnych zmian walorów kulturowych i krajobrazowych Parku oraz do przekształceń historycznych obiektów architektonicznych poddawanych pracom budowlanym;
2) zakazuje się prowadzenia w odniesieniu do budynków frontowych robót budowlanych, prowadzących do zmian wystroju elewacji, w tym zmiany kształtu dachów, z dopuszczeniem zmian wynikających z uwarunkowań historycznych;
3) zakazuje się budowy, rozbudowy i nadbudowy oficyn o wysokość wyższą niż kalenica budynku frontowego na danej posesji, z dopuszczeniem zmian wynikających z uwarunkowań historycznych;
4) zakazuje się rozbiórki obiektu zabytkowego z uwzględnieniem przepisów odrębnych, dopuszcza się możliwość odbudowy lub przebudowy takiego obiektu z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich wynikających z uwarunkowań historycznych;
5) zakazuje się lokalizacji klimatyzatorów, masztów oraz innych urządzeń technicznych na elewacjach i dachach budynków frontowych w miejscach widocznych z poziomu przechodnia od strony przestrzeni publicznej;
6) dopuszcza się lokalizację na dachach budynków nie będących budynkami frontowymi anten, masztów oraz innych urządzeń technicznych, w tym paneli fotowoltaicznych o wysokości nie przekraczającej kalenicy budynku frontowego;
7) zakazuje się urządzania parkingów na płycie Rynku, Placu Dominikańskiego i Placu Katedralnego;
8) zakazuje się lokalizowania wolnostojących budowli typu maszt antenowy, elektrownia wiatrowa;
9) nakazuje się zachowanie, konserwację lub odtworzenie zabytkowej stolarki i ślusarki otworowej, w tym: okien (w szczególności kolorystyki i podziałów), witryn, bram wejściowych i bram wjazdowych oraz zabytkowych ogrodzeń;
10) dopuszcza się stosowanie stolarki i ślusarki otworowej wykonanej z tworzyw sztucznych na mało eksponowanych elewacjach tj. od strony dziedzińców, podwórzy, w oficynach oraz elewacjach znajdujących się poza osiami widokowymi;
11) wprowadza się w szczególnych wypadkach wymóg odtworzenia lub przywrócenia tradycyjnej formy stolarki lub ślusarki przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów z zastosowaniem oryginalnych podziałów i wielkości;
12) dopuszcza się na obszarze Parku montaż urządzeń technicznych dla osób niepełnosprawnych;
13) dopuszcza się montaż witryn drewnianych odtwarzających historyczne wzory;
14) dopuszcza się stosowanie witryn nowoczesnych z użyciem materiałów o wysokiej jakości np. szkło bezramowe, stal, aluminium czy też nowoczesne formy stolarski drewnianej, indywidualnie dobranych i skomponowanych z charakterem i wystrojem detalu architektonicznego kamienicy;
15) dopuszcza się montaż opraw oświetleniowych do iluminacji zabudowy staromiejskiej jak i zieleni oraz służących do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców;
16) dopuszcza się lokalizację obiektów typu kiosk jako element zagospodarowania wiat przystankowych komunikacji miejskiej;
17) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury w postaci rzeźb ulicznych, pomników, fontann – instalacji wodnych;
18) dopuszcza się lokalizację obiektów typu ławki oraz inne indywidualne formy systemów siedzisk, kosze na śmieci, donice oraz latarnie w formach ustalonych z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
19) dopuszcza się parkingi oraz urządzenia służące do parkowania dla rowerów i hulajnóg, przewijaki uliczne wraz z potrzebną infrastrukturą techniczną;
20) dopuszcza się w przestrzeni podwórzy lokalizację tzw. parków kieszonkowych i układów zieleni z placami zabaw i miejscami do wypoczynku dla mieszkańców;
21) dopuszcza się zaznaczenie obrysów nieistniejących ważnych obiektów historycznych poprzez aranżację przestrzenną z zastosowaniem np. elementów małej architektury, kompozycji świetlnych itp.;
22) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów i urządzeń, takich jak: sceny, estrady, stragany, stoiska, kioski, ogródki gastronomiczne, pawilony sprzedaży ulicznej, pawilony wystawowe, przykrycia namiotowe oraz inne przykrycia o samodzielnej ażurowej konstrukcji, instalowane jako okolicznościowe urządzenie przestrzeni publicznej oraz czasowych elementów sportowo-rekreacyjnych typu rampy, pochylnie itp. oraz inne instalacje umożliwiające prowadzenie oraz uczestnictwo w imprezach sportowych wyłącznie na czas trwania wystawy, pokazu, imprezy w tym imprez sportowych;
23) wszelkie roboty budowlane dotyczące elewacji budynków (malowanie, tynkowanie, okładziny), w tym zmiana kolorystyki elewacji należy dostosować do zabytkowej zabudowy miejskiej z uwzględnieniem kontekstu miejsca; w przypadku, gdy badania historyczne lub konserwatorskie pozwalają określić dawną kolorystykę elewacji, należy przywrócić kolorystykę pierwotną.

§ 5. Na obszarze Parku ustala się następujące zakazy i ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności usługowej oraz handlowej w ogródkach gastronomicznych:
1) zakazuje się na terenie ogródków gastronomicznych (kawiarnianych) stosowania sztucznych wykładzin bezpośrednio na istniejącej nawierzchni;
2) dopuszcza się funkcjonowanie ogródków gastronomicznych na płycie Rynku, przynależnych do lokali gastronomicznych, na warunkach określonych w niniejszej uchwale;
3) dopuszcza się funkcjonowanie ogródków gastronomicznych oraz miejsc przeznaczonych na ustawianie stolików i krzeseł poza płytą Rynku, na powierzchni chodnika, bezpośrednio przy lokalach gastronomicznych z możliwością lokalizacji ogródków gastronomicznych (kawiarnianych) z zachowaniem wolnej przestrzeni chodnika umożliwiającej swobodne poruszanie się pieszych oraz dojście do budynków na szerokości bramy wejściowej lub wjazdowej, z zastrzeżeniem, że:
a) należy zachować wolną przestrzeń skrajni drogowej min. 0,5 m, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) zarządca drogi lub placu (rynku) nie wniesie zastrzeżeń do wnioskowanej lokalizacji z uwagi na istniejące uwarunkowania (np. wynikające z organizacji ruchu, natężenia ruchu pieszych i pojazdów, szerokości chodnika, sposobu parkowania pojazdów).


4) dopuszcza się wykonanie podestów zabezpieczających płytę Rynku lub chodniki przed zabrudzeniami;
5) dopuszcza się jako zadaszenia i przykrycia ogródków gastronomicznych parasole i markizy w gamie kolorów naturalnych w tym: bieli, szarości, ecru, beży, grafitów, czerni w formie ustalonej z PWKZ. Kolorowe znaki firmowe (logo) i napisy na parasolach i markizach mogą być usytuowane tylko na elementach zwisających (lambrekinach), przy czym wysokość napisu nie może przekraczać 25 cm;
6) dopuszcza się umieszczanie na płotkach ogródków gastronomicznych reklam wykonanych z metalu lub drewna, o powierzchni nie przekraczającej 0,01 m 2 dla jednego segmentu; 7) dopuszcza się umieszczanie na siedziskach ogródków gastronomicznych reklam o powierzchni nie przekraczającej 0,006 m 2 ; 8) dopuszcza się jako ogrodzenia ogródków gastronomicznych wyłącznie konstrukcje o lekkiej i ażurowej formie, wykonane z naturalnych materiałów, o stonowanej kolorystyce, z dopuszczeniem naturalnej zieleni oraz z elementami uzupełnianymi szkłem hartowanym;
9) dopuszcza się na terenie ogródków gastronomicznych stosowanie stojaków z menu, nie więcej niż dwa stojaki dla każdego lokalu gastronomicznego, o wysokości do 1,25 m, powierzchni reklamowej do 0,2 m 2 i średnicy słupka do 0,05 m; 10) dopuszcza się na terenie ogródków gastronomicznych stosowanie tablic kredowych, których konstrukcje lub obramowania wykonane są z drewna, w technice metaloplastyki lub z ceramiki o powierzchni do 0,4 m 2 ; 11) dopuszcza się w ogródkach gastronomicznych wyświetlanie na ekranach transmisji wydarzeń kulturalnych i sportowych;
12) dopuszcza się lokalizację ogródków kawiarnianych i gastronomicznych w okresie zimowym z zastosowaniem urządzeń grzewczych oraz szyb ochronnych;
13) ogródki gastronomiczne (kawiarniane), z wyłączeniem ogródków urządzanych w podwórzach oraz na czas trwania imprez, mogą być lokalizowane przed budynkiem, w którym znajduje się lokal gastronomiczny, posiadający własne zaplecze oraz wejście od strony ulicy, przy której jest zlokalizowany;
14) urządzenie ogródka wymaga uzgodnienia jego wyglądu z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
15) urządzenie ogródka na terenie dróg publicznych wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 6. Na obszarze Parku ustala się następujące zakazy i ograniczenia dotyczące prowadzenia pozostałej działalności usługowej i handlowej:
1) zakazuje się na obszarze Parku umieszczania w przestrzeni publicznej wolnostojących urządzeń gastronomicznych, automatów samoobsługowych, automatów do gier losowych i zręcznościowych, wolnostojących bankomatów oraz wpłatomatów - zakaz nie dotyczy parkometrów;
2) dopuszcza się prowadzenie działalności usługowej oraz handlowej (w tym handlu obwoźnego i obnośnego) poza budynkami, w bramach, przejściach i przejazdach do budynków i po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Przemyśla;
3) dopuszcza się możliwość prowadzenia występów ulicznych artystów, działalności usługowej i handlowej niewymagającej zaplecza technicznego, działalności polegającej na organizacji czasowych wystaw, pokazów, a także działalności z zakresu obsługi ruchu turystycznego. Prowadzenie takiej działalności na terenie dróg publicznych wymaga zezwolenia zarządcy drogi wydanego zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. Na obszarze Parku ustala się zakazy i ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności usługowej polegającej na organizacji imprez:
1) zakazuje się stosowania nagłośnień, za wyjątkiem nagłośnień podczas odbywających się wydarzeń i imprez, o których mowa w pkt 2 do 3 oraz okazjonalnych występów artystów używających urządzeń i instrumentów będących źródłami dźwięku;
2) dopuszcza się możliwość organizacji imprez i wydarzeń kulturalno-turystycznych;
3) dopuszcza się prowadzenie autorskich prezentacji artystycznych;
4) organizatorzy wydarzeń kulturalnych oraz turystycznych, odbywających się na obszarze Parku powinni uzyskać stosowne zezwolenia na działania w szczególności obejmujące lokalizację infrastruktury tj. scen, estrad, straganów, stoisk, kiosków, namiotów itp., jeżeli przepisy odrębne tego wymagają, oraz zawrzeć umowę z Gminą Miejską Przemyśl, jeżeli wydarzenie odbywać się będzie na terenie nieruchomości, do której Gmina posiada tytuł prawny.

§ 8. Na obszarze Parku ustala się następujące zakazy i ograniczenia dotyczące umieszczania nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej:
1) znaki, tablice, szyldy oraz reklamy umieszczane na elewacjach obiektów budowlanych powinny być każdorazowo i indywidualnie dostosowane do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku oraz pozostawać w funkcjonalnym związku z przeznaczeniem obiektu. Lokalizacja powinna być uporządkowana, o ujednoliconych gabarytach. Ponadto ww. elementy powinny być wykonane z materiałów dobrej jakości, dostosowanych do charakteru obiektu, dedykowane materiały typu drewno, elementy kute, metaloplastyka;
2) zakazuje się umieszczania w przestrzeni publicznej oraz na elewacjach budynków banerów, billboardów informacyjnych i wielkoformatowych działań reklamowych;
3) zakazuje się stosowania reklam świetlnych emitujących pulsujące lub fosforyzujące oświetlenie za wyjątkiem neonów w stylu retro;
4) zakazuje się przy Rynku, Pl. Dominikańskim, ul. Grodzkiej (część sąsiadująca z Rynkiem), ul. Franciszkańskiej, ul. Kazimierzowskiej wizualnej formy agitacji wyborczej z wyjątkiem: spotkań, wieców, konferencji;
5) nośniki informacji wizualnej nie mogą używać jaskrawej kolorystyki, stosować szkła lustrzanego lub koloryzowanego;
6) zakazuje się przy Rynku, Pl. Dominikańskim, ul. Grodzkiej (część sąsiadująca z Rynkiem), Franciszkańskiej i Kazimierza Wielkiego oraz przecznic tych ulic (tj. ul. Serbańskiej, Ratuszowej, T. Kościuszki, A. Fredry, A. Asnyka, J. Dąbrowskiego, Władycze, Przecznica Wałowa) przesłaniania, wyklejania i zaklejania powierzchni witryn i okien wystawowych oraz drzwi wejściowych do lokali, a przeszklenia powinny być przezroczyste z wyjątkiem piaskowania szyb lub wprowadzenia bezbarwnej folii półprzezroczystej imitującej efekt piaskowania maksymalnie do 30 % powierzchni witryny również w formie napisu czy znaku graficznego (logo). Na pozostałym obszarze witryny mogą być wyklejane maksymalnie do 50% powierzchni w ograniczonej stonowanej kolorystyce lub kolorystyce monochromatycznej np. imitującej jednobarwną fotografię lub piaskowanie (tj. półprzezroczystej z foli imitującej szkło piaskowane lub w odcieniach bieli, szarości, brązów, sepii, grafitów, granatów, zgaszonych zieleni);
7) zakazuje się umieszczania więcej niż jednego szyldu informującego o podmiocie i prowadzonej działalności na elewacji budynku, w którym działalność jest prowadzona oraz zakaz umieszczania takich szyldów na innych budynkach;
8) zakazuje się na budynkach prowadzenia działań reklamowych, w tym umieszczania nośników reklamowych i szyldów, w wyniku których otwory okienne, balustrady balkonów lub balustrady loggii, elementy rzeźbiarskie i malarskie, sgraffita, gzymsy lub opaski wokółdrzwiowe i wokółokienne zostałyby całkowicie lub częściowo zasłonięte;
9) zakazuje się umieszczania na elewacji budynków znaków towarowych, za wyjątkiem oznaczenia sklepów firmowych mieszczących się w danym budynku;
10) zakazuje się stosowania markiz zasłaniających detale architektoniczne, widoki na zabytki, czy przesłaniających osie widokowe;
11) zakazuje się ustawiania przyczep i naczep z przymocowanymi nośnikami ogłoszeń reklamowych;
12) dopuszcza się umieszczanie artystycznych reklam malowanych na ścianach elewacji bezpośrednio przy lokalu oraz na elewacjach frontowych obiektów (z zachowaniem odpowiedniego liternictwa czy formy malarskiej lub innych o nowoczesnej stylistyce posiadających znamiona artystyczne);
13) dopuszcza się umieszczanie murali artystycznych oraz malowanych reklam wielkoformatowych na ścianach szczytowych budynków;
14) dopuszcza się w szczególnych przypadkach np. jeżeli nie ma możliwości na umieszczenie informacji wizualnej w linii parteru montaż reklamy na kondygnacjach wyższych;
15) dopuszcza się stosowanie markiz, daszków i innych rodzajów zadaszeń jedynie z zachowaniem harmonii i dostosowaniem się do kompozycji z całością fasady; markizy mogą zawierać jedynie umieszczone na lambrekinach napisy zawierające informację o lokalu lub znak firmowy (bez reklam wyrobów), a ich umieszczenie w słupie powietrza nad pasem drogowym wymaga zawarcia umowy z zarządcą drogi;
16) dopuszcza się lokalizację wolnostojących tablic informacyjnych o wymiarach nie przekraczających: 2,30 m wysokości i 1,70 m szerokości oraz słupów ogłoszeniowo-reklamowych w kształcie walca o wysokości nie większej niż 3,5 m i średnicy nie większej niż 1,25 m oraz o powierzchni ekspozycji reklamy nie większej niż 11 m²;
17) nośniki informacji wizualnej należy umieszczać w kondygnacji parteru tj. poniżej gzymsu oddzielającego parter od wyższych kondygnacji, płasko na ścianie budynku o wymiarach nie przekraczających 1,0 m 2 powierzchni oraz do 4 cm grubości bez przesłaniania detalu architektonicznego lub zaburzania porządku i układu kompozycyjnego obiektu budowlanego, tj. m.in. zachowywać osie pionowe i poziome podziałów (wyznaczone otworami okiennymi i drzwiowymi, detalem, gzymsami itd.), nie przesłaniać boniowania, ozdobnego zróżnicowania faktury tynków, okładzin kamiennych, klinkierowych i innych elementów historycznego wystroju budynku; 18) reklamy i szyldy umieszczone w słupie powietrza (semafor) nad pasem drogowym, powierzchnią placu lub terenem zielonym powinny być prostopadłe do budynku, znajdować się na wysokości co najmniej 2,5 metra nad poziomem gruntu, a ich zakończenie w odległości maksymalnej do 80 cm od elewacji do krańca wysięgnika z szyldem oraz 60 cm wysokości i do 4 cm grubości. Szyld należy umieścić co najmniej 10 cm od ściany np. poprzez zastosowanie wspornika;
19) litery przestrzenne należy umieszczać poziomo w polu szyldowym o wysokości nie większej niż 0,5 m lub pionowo o szerokości pola nie większej niż 0,5 m tablica równoległa powinna być lokalizowana wyłącznie przy głównym wejściu do lokalu, tablice sytuowane na budynku muszą być wykonane w tej samej stylistyce oraz posiadać ten sam rozmiar o powierzchni nie większej niż 0,25 m 2 ; 20) grafikę reklamową należy umieszczać bezpośrednio na elewacji, poziomo w polu szyldowym wysokość nie większej niż 0,5 m lub pionowo o szerokości pola nie większej niż 0,5 m;
21) reklama umieszczana na okiennicach lub ich imitacjach powinna być umieszczana symetrycznie, po obu stronach otworu drzwiowego lub okiennego o powierzchni łącznej równej powierzchni otworu drzwiowego lub okiennego;
22) urządzenie grupujące szyldy (tzw. reklama systemowa) powinny być umieszczane symetrycznie, po jednej lub dwóch stronach otworu drzwiowego lub bramy powierzchnia nie większa niż 0,6 m 2 ; 23) w przypadku reklamy korporacyjnej (banki, firmy i sklepy sieciowe) należy zachować logo i inne elementy identyfikacji wizualnej firmy, jednocześnie dostosowując formę reklamy do danego obiektu, m.in. poprzez indywidualne opracowanie ramy szyldu i kolorystyki;
24) przy projektowaniu nośnika informacji wizualnej należy uwzględnić układ już istniejących szyldów na danym obiekcie, jednocześnie zaleca się wprowadzenie reklamy systemowej, tj. zastosowanie jednej formuły tablicy/ ramy dla szyldów różnych firm na elewacji danego obiektu;
25) reklama w gablotach zintegrowanych z wiatą przystankową o powierzchni powierzchnia do 2,2 m 2 ; 26) reklama w gablocie ekspozycyjnej może być umieszczana na ścianie obok wejścia do lokalu (maksymalnie 1 gablota na budynek) o powierzchni do 0,7 m 2 i grubość do 0,1 m; 27) ogłoszenia reklamowe i szyldy mogą być instalowane wyłącznie na budynkach, w których prowadzona jest działalność;
28) reklamy na ogrodzeniach, rusztowaniach mogą być umieszczane wyłącznie w okresie wykonywania prac remontowo-budowlanych. Treść reklamy nie może przekraczać 50% powierzchni rusztowania i nie może szkodliwie oddziaływać na estetykę parku. Pozostała powierzchnia reklamy winna zawierać wizerunek elewacji, przy której jest zawieszona. Ustawienie rusztowania wymaga zawarcia umowy z zarządcą terenu i uzyskania decyzji administracyjnej odnośnie umieszczonej na nim reklamy;
29) urządzenia reklamowe nie związane na stałe z gruntem, w zakresie wielkości, kolorystyki i usytuowania powinny być dostosowane do walorów architektonicznych i kolorystycznych otoczenia, ich umieszczenie w obszarze Parku Kulturowego wymaga zawarcia umowy z zarządcą terenu i uzyskania decyzji administracyjnej;
30) reklama powinna być wykonana i zamontowana z należytą starannością (ewentualne okablowanie prowadzone podtynkowo, elementy mocujące w miarę możliwości zamaskowane, ewentualne ubytki w tynku/ okładzinie elewacji uzupełnione);
31) zaleca się wprowadzenie ujednoliconej informacji turystycznej w formie znaków stojących, zawieszonych na budynkach lub wmurowanych w posadzkę.

§ 9. Na obszarze Parku ustala się następujące zakazy i ograniczenia dotyczące składowania i magazynowania odpadów:
1) zakazuje się umieszczania śmietników, pojemników i kontenerów na zewnątrz budynku, bezpośrednio przy traktach pieszych za wyjątkiem miejskich koszy na śmieci umieszczonych przy ciągach pieszych;
2) zakazuje się zbierania odpadów poza pojemnikami służącymi do czasowego gromadzenia bieżących odpadów komunalnych i powstających z prowadzonej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem segregacji odpadów w miejscu ich powstawania, zgodnie z przepisami odrębnymi i przepisami prawa miejscowego obowiązującymi w Gminie Miejskiej Przemyśl;
3) zaleca się stworzenie sieci podziemnych zbiorników na odpady;
4) w pozostałym zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązują zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Przemyśla, przyjęte odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej.

Rozdział 3.Przepisy końcowe
§ 10. 1. Adresaci wniosku o uzyskanie stosownych zezwoleń i pozwoleń, zobowiązani są do przestrzegania zasad ochrony materialnego i krajobrazowego dziedzictwa kulturowego, określonych niniejszą uchwałą. 2. Realizacja przedsięwzięć, podejmowanych w oparciu o przepisy niniejszej uchwały, nie zwalnia z obowiązku uzyskania odpowiednich zezwoleń, uzgodnień oraz opinii wynikających z przepisów odrębnych.
§ 11. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDF   Uchwała Nr 71/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27-04-2022 w sprawie utworzenia Parku Kulturowego „Stare Miasto”.pdf

PDFZalacznik1 71/2022.pdf

Wersja XML