Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora - wieloosobowe stanowisko ds. zgłoszeń i pozwoleń w Wydziale Architektury w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora - wieloosobowe stanowisko ds. zgłoszeń i pozwoleń

w Wydziale Architektury w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

 

1. Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

Wymagania niezbędne, a w szczególności:

 1. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem, a w szczególności:

 1. preferowany co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
 2. znajomość przepisów:
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.);
 •  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 t.j.);
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528  t.j.);
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. t.j.);
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902 t.j.);
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
 1. umiejętności i cechy, które kandydat powinien posiadać:
 • wysoka kultura osobista,
 • rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność,
 • znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Office),
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na stanowisku,
 • umiejętność interpretowania i stosowania odpowiednich przepisów prawa,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym naborem:

 • rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawach zatwierdzania projektu budowlanego,
 • rozpatrywanie wniosków i udzielanie pozwolenia na budowę,
 • wydawanie odmowy w zakresie udzielania pozwolenia na budowę lub zatwierdzania projektu budowlanego,
 • udzielanie zgodny na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielania pozwolenia na rozbiórkę,
 • rozpatrywanie zgłoszeń dot. budowy i wykonania robót budowlanych, w tym wnoszenie sprzeciwu i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 • rozpatrywanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego, w tym nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego,
 • rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, w tym wnoszenie sprzeciwu,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących przyjęcia zgłoszenia milczącą zgodą,
 • rozpatrywanie wniosków w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia,
 • przekazywanie ostatecznych decyzji do organu nadzoru budowlanego,
 • rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy,
 • rozpatrywanie wniosków w sprawie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku wydania decyzji przez organ nadzoru budowlanego,
 • rozpatrywanie wniosków w sprawie wygaszenia decyzji pozwolenia na budowę,
 • rozpatrywanie wniosków w sprawie przenoszenia pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu,
 • wydawanie decyzji w sprawie zmiany, uchylenia wydawanych decyzji oraz umorzenia postępowania,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących samodzielności lokalu,
 • udział w kontrolach i czynnościach kontrolnych innych organów,
 • sporządzanie informacji i wniosków do sprawozdań dotyczących realizacji zadań wykonywanych w referacie,
 • udzielanie informacji publicznej,
 • przygotowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw z zakresu działania stanowiska,
 • wykonywanie innych czynności doraźnie zleconych przez bezpośredniego przełożonego, a wynikających z rodzaju umówionej pracy,

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku pracy, którego dotyczy nabór:

Warunki dotyczące rodzaju pracy i sposobu wykonywania zadań na stanowisku pracy:

Zadania na stanowisku pracy wymagają obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych oraz pracy w terenie. Praca wykonywana w bezpośrednim kontakcie ze stronami i współpracownikami. Praca wykonywana na 2 piętrze w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych (winda).

 Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Przemyślu, Wydział Architektury, ul. Ratuszowa 1, 37- 700 Przemyśl.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

5. O stanowisko objęte naborem poza obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej nie mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej lub obywatele innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego naborem, które powinna zawierać oferta:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe i posiadane obywatelstwo,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub doświadczenie zawodowe: świadectw pracy, zaświadczeń w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko,
 9. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty, o których mowa w p-cie 1 - 3 oraz 6 - 9 winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Wzory dokumentów, o których mowa w p-cie 3 oraz 6 - 9 można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu pod adresem: http://www.bip.przemysl.pl   w zakładce „Oferty pracy – Dokumenty do naboru”.

7. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem: „Oferta na stanowisko podinspektora – wieloosobowe stanowisko ds. zgłoszeń i pozwoleń w Wydziale Architektury w Urzędzie Miejskim w Przemyślu” w terminie do dnia  31 maja 2022 r. Oferty należy składać do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl lub przesyłać za pośrednictwem urzędu pocztowego. Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu tj. we wtorki od godz. 7.30 do godz. 16.00, a w pozostałe dni pracy od godz. 7.30   do godz. 15.30.

Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Urzędu Miejskiego w Przemyślu po upływie wskazanego wyżej terminu -  nie będą rozpatrywane.

8. Tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o jego  terminie.

9. Informacja o wyniku naboru, po jego zakończeniu, podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczeniu na tablicy informacyjnej w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (II piętro).

10. Wybrany kandydat podejmujący zatrudnienie, zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

11. Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy może zostać skierowany do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

12. Kandydaci, którzy nie zostaną wybrani mogą odebrać dokumenty w okresie do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru. Dokumenty można odebrać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, II piętro, pok. 34. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone po upływie określonego terminu, przy czym dokumenty złożone w oryginale potwierdzające, w szczególności, wykształcenie, staż pracy, doświadczenie zawodowe  kandydata będą odsyłane na adres podany przez kandydata.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej RODO informuję, że:
Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, kontakt e-mail: . W Urzędzie Miejskim w Przemyślu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 16/675-21-14 lub adresem e-mail: .
Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, j ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. Przekazanie danych osobowych wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 530 t.j.).
Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)  oraz procedur wewnętrznych.
W związku z przetwarzaniem przez administratora Pana(i) danych osobowych, przysługuje Panu(i) prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Prezydent Miasta Przemyśla;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemyślu Pana(i)  danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu(i) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22/860-70-86).
Decyzje podejmowane wobec Pana(i) danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosuje się wobec nich profilowania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procedury naboru w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.
Niepodanie Pana(i) danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji wobec Pana(i) procedury naboru w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.
Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO:
Przysługuje Panu(i) prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- cofnie Pan(i) zgodę, na której opiera się przetwarzanie Pana(i) danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
- wnosi Pan(i) sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Nie ma zastosowania w/w art. w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wypełniania szczególnych praw przez administratora:
- do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

 

Przemyśl,  dnia 11 maja 2022 r.

Prezydent

Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun