Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 81/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonej części targowiska „Mój Rynek” przy ul. Sportowej 2

UCHWAŁA NR 81/2022
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 6 czerwca 2022 r.


w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonej części targowiska „Mój Rynek” przy ul. Sportowej 2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) Rada Miejska w Przemyślu 

uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty produktami rolnymi, spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym, przez rolników i ich domowników, w wyznaczonej części targowiska „Mój Rynek” przy ul. Sportowej 2 w Przemyślu.


§ 2. Uchwala się Regulamin miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej


Janusz Zapotocki


DZ. URZ. WOJ. 2022.2364
Ogłoszony: 14.06.2022

 

 

 


PDF   Uchwała Nr 81/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 06-06-2022 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty prz.pdf

PDFZalacznik1.1 81/2022.pdf

DOCXZałącznik nr 1 81/2022.docx

Wersja XML