Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 82/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr 82/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 6 czerwca 2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala co następuje:

§ 1

 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Podgórze I” dla obszaru położonego w centralnej części miasta Przemyśla, obejmującego obszar o powierzchni około 24,15 ha.
 2. Granica obszaru objętego planem przebiega następująco:
  1. od północy – ul. Akacjowa, tereny rolne i przemysłowe (odwiert gazowy P-121),
  2. od wschodu – ul. Mjr. H. Sucharskiego, ul. Gen. S. Grota Roweckiego,
  3. od południa – ul. Kupały, ul. Piasta Kołodzieja, granica obowiązującego mpzp „Park Sportowo – Rekreacyjny I”,
  4. od zachodu – granica obowiązującego mpzp „ Park Sportowo – Rekreacyjny I”.

§ 2

Integralna częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz Zapotocki


PDFUchwała Nr 82 2022.pdf
 

Wersja XML