Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora –– wieloosobowe stanowisko ds. zgłoszeń i pozwoleń w Wydziale Architektury w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

 

OR.2110.3.14.2022

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko podinspektora –– wieloosobowe stanowisko  ds. zgłoszeń i pozwoleń

   w Wydziale Architektury w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

 

                        Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 t.j.) informuję, że nabór na w/w stanowisko wygrała Pani Justyna Cielecka zamieszkała w Przemyślu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze, tj. podinspektora – wieloosobowe stanowisko ds. zgłoszeń i pozwoleń w Wydziale Architektury w Urzędzie Miejskim został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Przemyśla w 11 maja 2022 r., przy czym termin do składania ofert został wyznaczony do 31 maja 2022 r. Na w/w stanowisko wpłynęło 6 ofert.

W wyniku dokonanej przez Komisję w dniu 01 czerwca 2022 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym - oferty 4 kandydatów spełniły wymagania formalne. W związku z tym kandydaci zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, która odbyła się 14 czerwca 2022 r. Na rozmowę kwalifikacyjną zgłosiło się 3 kandydatów. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję oraz dokonanej, na kartach ocen, oceny kompetencji kandydata – Pani Justyna Cielecka uzyskała 119 punktów. 

Zgodnie z § 17 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 - Zarządzenia Nr 399/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 października  2015 r. z późn. zm. w sprawie określenia szczegółowych zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze - w grupie najlepszych pięciu kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu dodatkowe, ujmuje się kandydatów którzy uzyskali największą liczbę punktów wynikających z kryteriów, według których dokonywana była ocena, jednak nie mniej niż: 50 procent maksymalnej łącznej liczby punktów jaką mógłby otrzymać kandydat na stanowisko urzędnicze.

Maksymalny ogólny wynik oceny możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się na stanowisko podinspektora – wieloosobowe stanowisko ds. zgłoszeń i pozwoleń w Wydziale Architektury w Urzędzie Miejskim w Przemyślu – na posiedzeniu Komisji w dniu  14 czerwca 2022 r. wynosił 120 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że Pani Justyna Cielecka wygrała nabór na stanowisko podinspektora – wieloosobowe stanowisko do spraw zgłoszeń i pozwoleń w Wydziale Architektury w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ponieważ spełniła wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała liczbę punktów przewyższającą 50 procent maksymalnej liczby punktów, którą mógłby uzyskać kandydat na to stanowisko, tj. 119 punktów, podczas gdy wymagane było  60 punktów (50 procent). Prezydent Miasta Przemyśla zaakceptował kandydaturę Pani Justyny Cieleckiej na w/w stanowisko.

Przemyśl,  dnia 21 czerwca 2022 r.

Przewodniczący Komisji 

Dariusz Łapa

Sekretarz Miasta Przemyśla

 

Wersja XML