Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 286/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13-06-2022 w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu i brakowania dokumentacji niejawnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej(Dz. U. z 2019 r. poz. 246 t.j.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję ds. przeglądu i brakowania dokumentacji niejawnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) Przemysław Popiel – Pełnomocnik Prezydenta ds. ochrony informacji niejawnych;
2) Monika Froń – Koordynator czynności kancelaryjnych;
3) Janusz Wilczak – Kierownik Kancelarii Tajnej.

3. Zadania oraz sposób i tryb działania Komisji określa Załącznik do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik jest dokumentem wewnętrznym dostępnym dla pracowników Urzędu.

§ 2. 1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia z zakresu ochrony informacji niejawnych powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
          2. Nadzór na wykonaniem zarządzenia z zakresu czynności kancelaryjnych powierza się Koordynatorowi czynności kancelaryjnych.

§ 3. 1. Komisja działa do czasu sporządzenia sprawozdania z podjętych działań, które przedkładane jest Prezydentowi Miasta Przemyśla
2. Ustala się termin zakończenia prac na 30.03.2023 r..
3. Wydłużenie czasu działania Komisji wymaga uzyskania zgody Prezydenta Miasta Przemyśla.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun

 

Wersja XML