Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 520/2022 PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA z dnia 21-10-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) –

zarządza się co następuje:

§ 1. 1. w § 3 ust. 1 dodaje się pkt 27 o treści „Pełnomocnik Prezydenta ds. Obsługi Inwestorów i Biznesu IB”,
2. w § 14 ust. 2 dodaje się pkt 5 treści „Pełnomocnik Prezydent ds. Obsługi Inwestorów i Biznesu”,
3. § 31 otrzymuje brzmienie:
 „Do zadań Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych należy w szczególności: 1) przygotowywanie projektu „Bazy Projektów Inwestycyjnych Miasta Przemyśla” oraz opracowywanie rocznych planów inwestycyjnych i remontowych wraz ze zmianami do tych planów w zakresie rzeczowym i finansowym, 2) współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie prognoz budżetu inwestycyjnego i montażu finansowego dla przedsięwzięć inwestycyjnych oraz planowania dochodów i wydatków na realizację planowanych projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, 3) wnioskowanie o dokonywanie zmian w budżecie miasta pod względem rzeczowym i finansowym, 4) opracowywanie wniosków o uzyskanie środków z budżetu państwa, pożyczek i kredytów w celu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, 5) przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym: a) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, b) uzyskanie koncepcji zagospodarowania terenu, c) uzyskanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z częścią kosztorysową, d) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, 6) realizowanie zadań inwestycyjnych i remontowo-modernizacyjnych, a w szczególności: a) prowadzenie spraw związanych z wyborem wykonawcy: przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego oraz projektu umowy, b) sprawowanie nadzoru i współpraca z wykonawcą, biurem projektów, inspektorami nadzoru przy realizacji zadań inwestycyjnych, c) dokonanie odbioru i rozliczeń zrealizowanych zadań inwestycyjnych, d) prowadzenie obsługi postępowań związanych z gwarancją i rękojmią, 7) sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji i remontów, 8) przekazywanie zrealizowanych inwestycji na majątek użytkownika, 9) współpraca z inwestorami zastępczymi w przypadku realizacji zadań w trybie zastępstwa inwestorskiego, 10) przygotowywanie i realizacja remontów oraz modernizacji przedszkoli, szkółi placówek oświatowych oraz budynków i pomieszczeń urzędu, 11) realizacja inicjatyw lokalnych w zakresie zadań inwestycyjnych, 12) realizacja inwestycji przy udziale kapitału zewnętrznego, w tym w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, 13) przekazywanie informacji do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o zakończeniu budowy infrastruktury technicznej, 14) archiwizacja dokumentów dotyczących zrealizowanych projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich, przez okres i w sposób zgodny z zasadami i wytycznymi UE, 15) opracowywanie i przygotowywanie ofert inwestycyjnych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem branż priorytetowych, w tym współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi urzędu przy ich opracowywaniu, 16) przygotowywanie porozumień pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, a podmiotami inwestującymi na terenie miasta, tzw. „umów offsetowych”, 17) opracowywanie wniosków do „Bazy Projektów Inwestycyjnych Miasta Przemyśla” dotyczących jednostek oświatowych, 18) analiza realnych możliwości pozyskiwania przez miasto środków zewnętrznych, 19) informowanie zainteresowanych jednostek organizacyjnych urzędu o procedurach, terminach aplikowania, technice opracowywania projektów, które mogłyby być dofinansowane ze środków zewnętrznych zgodnie z wytycznymi jednostek zarządzających, wdrażających oraz wymogami Unii Europejskiej, 20) opiniowanie materiałów dot. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć na terenie miasta i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego „Przemyśl”, 21) inicjowanie i planowanie przedsięwzięć oraz projektów związanych z wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych, 22) podejmowanie działań w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym przygotowanie dokumentów aplikacyjnych we współpracy z merytorycznymi jednostkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta, 23) opracowywanie i zlecanie opracowywania niezbędnych załączników do wniosków aplikacyjnych m.in. studiów wykonalności oraz ich weryfikacja od strony formalnej, 24) współpraca z konsultantami zewnętrznymi przy przygotowywaniu projektów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, 25) monitorowanie i nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, z wyłączeniem projektów realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich, instytucje kultury, oraz z zakresu oświaty realizowanych przez jednostki organizacyjne urzędu i jednostki organizacyjne miasta, 26) prowadzenie spraw związanych z procedurą podpisania i aneksowania umów o dofinansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 27) sporządzanie wniosków o płatność dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 28) przygotowywanie i składanie odpowiednim instytucjom zarządzającym i wdrażającym programy finansowane z funduszy europejskich sprawozdań wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie. 29) współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane ze środków zewnętrznych, 30) prowadzenie sprawozdawczości dla prezydenta tj. wykazu wniosków inwestycyjnych i nie inwestycyjnych dofinansowanych ze środków finansowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych i krajowych, 31) gromadzenie danych i sporządzanie informacji na stronę internetową z zakresu zrealizowanych, realizowanych i planowanych do realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, 32) promocja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 33) prowadzenie spraw związanych z analizą dokumentów programowych i strategicznych dotyczących Perspektywy Finansowej UE 2014-2020, 34) koordynowanie przygotowania projektów w odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz dot. wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez instytucje uprawnione do kontroli projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, 35) przygotowywanie analiz dotyczących miasta w zakresie projektów zrealizowanych ze środków UE w kontekście realizacji Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla, 36) analiza realizacji i aktualizacja przyjętych strategicznych celów rozwoju miasta, 37) przygotowanie zbiorczej informacji o przebiegu realizacji Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla i z posiedzeń zespołu ds. realizacji Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla, 38) udział i współpraca w zakresie sporządzania programów strategicznych dla rozwoju miasta, 39) opracowywanie, aktualizacja i koordynacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla, 40) prowadzenie konsultacji z organizacjami społecznymi, i instytucjami w trakcie opracowywania strategicznych celów rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, 41) inicjowanie działań związanych z rozwojem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego „Przemyśl”, 42) prowadzenie spraw związanych z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a w szczególności: a) przyjmowanie wniosków CEIDG-1 składanych przez przedsiębiorców o dokonanie:
- wpisu do CEIDG, - zmiany wpisu w CEIDG, - wpisu informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, - wpisu informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, - wykreślenia wpisu w CEIDG, b) przekształcenie ww. wniosków na formę dokumentu elektronicznego, podpisywanie podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym i przesyłanie do CEIDG, c) udzielanie informacji o zasadach podejmowania działalności gospodarczej, d) wzywanie przedsiębiorców do uzupełnienia wniosku CEIDG-1, e) przechowywanie wniosków CEIDG-1,f) współpraca z Urzędem Skarbowym, Głównym Urzędem Statystycznym, ZUS/KRUS, g) przekazywanie do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych wykazu osób, które złożyły wnioski o wpis do CEIDG, 43) wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez prezydenta, 44) wydawanie zaświadczeń potwierdzających: a) uchwalenie programu rewitalizacji, b) położenie nieruchomości w obszarze rewitalizacji, 45) sporządzanie raportu o stanie gminy.”,
4. po § 45 dodaje się § 45a o treści:
 „Do zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. Obsługi Inwestorów i Biznesu należy w szczególności: 1) przygotowywanie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w mieście oraz przekazywanie jednostce organizacyjnej urzędu odpowiedzialnej za redagowanie portalu gospodarczego , 2) inicjowanie działań oraz programów rozwijających przedsiębiorczość, 3) współpraca z uczelniami, 4) udzielanie informacji o warunkach i możliwościach inwestowania w mieście, 5) koordynacja prac związanych z tworzeniem i zapewnieniem pełnej funkcjonalności specjalnej strefy ekonomicznej, 6) tworzenie i aktualizacja bazy danych niezbędnych dla potrzeb inwestorów, 7) pobudzanie aktywności gospodarczej mieszkańców miasta poprzez podejmowanie szeregu działań takich jak udział w projektach regionalnych oraz międzynarodowych, realizowanie projektów autorskich skierowanych do przedsiębiorców oraz oferowanie możliwości uczestnictwa w programach rozwojowych, 8) organizacja konferencji branżowych, imprez targowo – wystawienniczych oraz gospodarczych misji przyjazdowych i wyjazdowych, 9) współpraca z podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania inwestorów, 10) udział w targach, misjach gospodarczych, spotkaniach branżowych, 11) realizowanie projektów oraz przedsięwzięć, w ramach projektów z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych, dotyczących współpracy gospodarczej

5. ”Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn. zm. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. ”;

   6. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 245/2019       Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn. zm. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun

 

PDFZalacznik1 5202022.pdf (154,93KB)

PDFZalacznik2 5202022.pdf (123,95KB)