Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 300/07 Prezydenta Miasta Przemyśla mieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług, określenia wzoru kart usług świadczonych przez Urząd Miejski w Przemyślu, spisu kart usług oraz procedury wprowadzenia, aktualizacji, kont

Zarządzenie Nr 300/07
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 28 listopada 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług, określenia wzoru kart usług świadczonych przez Urząd Miejski w Przemyślu, spisu kart usług oraz procedury wprowadzenia, aktualizacji, kontroli i oceny funkcjonowania kart usług.Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) –


zarządzam co następuje:


§ 1
W załączniku Nr 2 do zarządzenia Nr 184/05 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług, określenia wzoru kart usług świadczonych przez Urząd Miejski w Przemyślu, spisu kart usług oraz procedury wprowadzenia, aktualizacji, kontroli i oceny funkcjonowania kart usług - w rozdziale „X. Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich – SPO” wprowadza się następujące zmiany:


1) skreśla się punkt 7 w brzmieniu: „SPO.X.7 – POŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ROLNICZEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚRODKÓW PFRON”,


2) dodaje się punkty w brzmieniu:


a) „21) SPO.X.21 – PRZYZNANIE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ”,


b) „22) SPO.X.22 – ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”,

c) „23) SPO.X.23 – REFUNDACJA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE”.


§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

DOTZarządzenie Nr 300/07 (57,50KB)