Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 252/07 Prezydenta Miasta Przemyśla zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

Zarządzenie Nr 252/07
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 17 października 2007 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w PrzemyśluNa podstawie § 28 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu nadanego zarządzeniem Nr 31/07 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 7 marca 2007 r.


zarządza się co następuje:§ 1


w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym Wydziału Zarządzania Kryzysowego
w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, nadanym zarządzeniem Nr 324/04 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 1 marca 2004 r. – wprowadza się następujące zmiany:1) w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 48 w brzmieniu:
„48) Nadzór nad monitoringiem wizyjnym miasta.”

2) w § 5 ust 4 pkt 1 lit. ł otrzymuje brzmienie:
„ł) Nadzór nad monitoringiem wizyjnym miasta.”§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

DOTZarządzenie Nr 252/07

DOTZarządzenie Nr 252/07

Wersja XML