Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 262/2008 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl

PROJEKT
Nr 262/2008

Uchwała Nr .........
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia ....................

w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 37 ust. 1z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, Nr 249, poz. 1827, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz.369) – Rada Miejska w Przemyślu

uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej w obrębie 207 m. Przemyśla objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00034189/5, oznaczonej jako działka nr 492/1 o powierzchni 0,0346 ha i działka nr 506/1 o powierzchni 0,0366 ha.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U z a s a d n i e n i eWymieniona w projekcie uchwały nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl położona jest przy ul. Łozowej.
Przedmiotowa nieruchomość według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r.) położona jest w Jednostce Przestrzennej „III. – Ogólnomiejskiej” w Podstrefach Usług Komunikacyjnych, w obszarze głównego węzła komunikacyjnych „III./K-1”.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Prezydenta Miasta Przemyśla w dniu 21 sierpnia 2008 r. znak BGP.II.2/1.73310-74/08 działki nr 492/1 i nr 506/1 w obr. 207 mogą być zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z funkcją usługową oraz towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład ww. nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Z uwagi na to, że wymieniona w projekcie uchwały nieruchomość jest zbędna dla potrzeb gospodarczych tut. Gminy, posiada dostęp do drogi publicznej ul. Łozowej oraz z uwagi na określone przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, proponuje się przeznaczyć ją do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Biorąc powyższe pod uwagę, przedkładam opracowany projekt uchwały i wnoszę
o jego przyjęcie.

DOTProjekt Nr 262/2008 (30,50KB)