Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 263/2008 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl

PROJEKT
Nr 263/2008
Uchwała Nr………..
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia………

w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, Nr 249, poz. 1827, z 2007r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369) – Rada Miejska w Przemyślu


uchwala co następuje

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 204 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00037515/1 oznaczonej jako działka nr 175/3 o pow. 0,0178 ha na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych jako działka
nr 352/17, nr 352/18 w obrębie Ostrów i działka nr 175/2 w obrębie 204 m. Przemyśla.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


Wymieniona w projekcie uchwały nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl położona jest przy ul. Wołodyjowskiego.
Przedmiotową nieruchomość Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla opisuje jako drogę zbiorczą.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład ww. nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolu „dr” – drogi.
Z wnioskiem o sprzedaż w drodze bezprzetargowej części działki nr 175/1 obr. 204, po 1/2 części wystąpili: Pani Janina Pinkowicz oraz Państwo Rut i Leszek Michałowscy, właściciele nieruchomości przyległych.
W celu realizacji złożonego wniosku tut. Organ dokonał podziału dz. nr 175/1 o pow. 0,1219 ha w obr. 204 na dz. nr 175/3 o pow. 0,0178 ha i nr 175/4 o pow. 0,1041 ha w obr. 204, który zatwierdzony został decyzją nr GKK.V/4.7430-30/08 z dnia 12.09.2008 r.
Zmiana przebiegu drogi publicznej – ul. Wołodyjowskiego sprawia, że działka nr 175/3 w obr. 204 ze względu na swoje położenie pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych oraz na kształt, stała się zbędna dla potrzeb gospodarczych tut. Gminy.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
Z uwagi na położenie, powierzchnię oraz kształt przedmiotowej nieruchomości, która nie może ona zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, natomiast może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych zasadne jest przeznaczenie dz. nr 175/3 obr. 204 do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Pani Pinkowicz oraz Państwa Rut i Leszka Michałowskich.
W związku z powyższym przedkładam opracowany projekt uchwały i wnoszę o jego przyjęcie.

DOTProjekt Nr 263/2008 (40,00KB)