Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 264/2008 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl

PROJEKT
Nr 264/2008
Uchwała Nr .........
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia ....................w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, Nr 249, poz. 1827, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz.369) – Rada Miejska w Przemyśluuchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 202 m. Przemyśla, oznaczonej jako działka nr 2761 o powierzchni 0,0128 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00011954/2, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 2757 w obrębie 202 m. Przemyśla.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U z a s a d n i e n i eWymieniona w projekcie uchwały nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl położona jest przy ul. Racławickiej. Przedmiotowa nieruchomość według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r.) położona jest w Jednostce Przestrzennej „III. – Ogólnomiejskiej” w Obszarach zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej „III./MW – 1”.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzi użytek gruntowy oznaczony symbolem „Bi” – inne tereny zabudowane.
Z propozycją wykupu przedmiotowej nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości własnej oznaczonej jako działka nr 2757 w obrębie 202 wystąpili Pani Wincenta Tabisz i Pan Filip Matys.
W stanie faktycznym część ww. działki o pow. 0,0037 ha użytkowana jest od 20 lat (na podstawie umowy dzierżawy) jako dojazd do garażu usytuowanego w budynku położonym na działce nr 2757 obr. 202, przez współwłaściciela Panią Wincentę Tabisz a część ww. działki o pow. 0,0091 ha dzierżawiona jest przez drugiego współwłaściciela Pana Filipa Matysa.
Zgodnie z treścią art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
W tym przypadku zachodzą ww. przesłanki. Pani Wincenta Tabisz za zgodą odpowiednich Organów urządziła wjazd do garażu przez działkę nr 2761 w obrębie 202 stanowiącą własność tut. Gminy, natomiast pan Filip Matys jest właścicielem nakładu – pawilonu posadowionego na przedmiotowej nieruchomości, wybudowanego w 1978 r.
W związku z tym, proponuje się przeznaczyć działkę nr 2761 obręb 202 do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 2757 w obrębie 202 m. Przemyśla.
Biorąc powyższe pod uwagę, przedkładam projekt uchwały i wnoszę o jego przyjęcie.

DOTProjekt Nr 264/2008 (32,50KB)