Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 261/2008 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu zmieniającej uchwałę Nr 64/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśl

PROJEKT
Nr 261/2008

Uchwała Nr…………
Rady Miejskiego w Przemyślu
z dnia ……………….


zmieniająca uchwałę Nr 64/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111), art. 12 pkt 8 lit „a” i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111), w związku art. 34 ust. l pkt 3, art. 67 ust. l a, art. 68 ust. l pkt 7 i ust. 3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 59, poz. 369), art. 2, art. 3 i art. 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 903, z 2004r. Nr 141, poz. 1492 ) - Rada Miejska w Przemyślu
uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr 64/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla wprowadza się następujące zmiany :
1) § 8 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie :
„ 2) lokale mieszkalne w budynkach wielolokalowych, jeżeli umowa na najem lokalu
mieszkalnego trwała krócej niż 3 lata, z zastrzeżeniem ust.2a,”
2) w § 8 po ust.2 dodaje się ust.2a o brzmieniu :
„ 2a. Sprzedaż lokali mieszkalnych, o których mowa w § 8 ust.2 pkt 2 może nastąpić
z zastosowaniem bonifikat wymienionych w ust.1, jeżeli umowa na najem lokalu mieszkalnego została zawarta w wyniku :
1) dokonania zamiany lokali należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, przy czym łączny okres trwania najmu lokali nie może być krótszy niż 3 lata,
2) wstąpienia w stosunek najmu z mocy prawa w trybie art.691 Kodeksu cywilnego i łączny okres trwania najmu tego lokalu przez osobę wstępującą
i jej poprzednika jest nie krótszy niż 3 lata,
3) podziału lokalu mieszkalnego, w wyniku którego powstały nowe lokale mieszkalne a zawarcie umowy najmu następuje na rzecz dotychczasowego najemcy i osoby bliskiej zamieszkującej z najemcą przed dokonaniem podziału lokalu, co najmniej 3 lata.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Uzasadnienie

Rada Miejska w Przemyślu w dniu 24 kwietnia 2008r. podjęła uchwałę Nr 64/2008 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla.
Ww. uchwała ustaliła nowe zasady sprzedaży lokali mieszkalnych. Jedną z nich jest wprowadzenie w § 8 ust.2 pkt 2 zapisu, zgodnie z którym nie podlegają sprzedaży z bonifikatą lokale mieszkalne w budynkach wielolokalowych, jeżeli umowa na najem lokalu mieszkalnego trwała krócej niż 3 lata.
Tak sformułowany zapis oznacza, że przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, na który najemca lokalu posiada umowę trwającą krócej niż 3 lata, nie można udzielić bonifikaty ustalonej w uchwale.
Ideą wprowadzenia zapisu w § 8 ust.2 pkt.2 miało być ograniczenie wykupu mieszkań niedawno zasiedlonych, których najemcy po raz pierwszy otrzymują lokal mieszkalny z zasobów komunalnych, na który to lokal przed zasiedleniem Miasto musiało wyłożyć środki finansowe, w celu jego doprowadzenia do stanu umożliwiającego jego wynajem.
W praktyce nowe umowy najmu otrzymują nie tylko osoby, które po raz pierwszy otrzymują mieszkanie z publicznego zasobu mieszkaniowego, ale również najemcy, którzy dokonują zamiany lokali mieszkalnych, osoby wstępujące w stosunek najmu po śmierci głównego najemcy, a także najemcy, których lokal mieszkalny został podzielony na dwa odrębne lokale.
W celu uniknięcia sytuacji kiedy to najemca od długiego czasu najmuje lokal z publicznego zasobu mieszkaniowego, nie może wykupić z bonifikatą zajmowanego lokalu, konieczne jest wprowadzenie zmiany do ww. uchwały. Pozwoli to na sprzedaż
w wyniku :
• dokonanej zamiany lokali, ale tylko z publicznego zasobu nieruchomości, tj. stanowiące własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla,
• wstąpienia w stosunek najmu w trybie art.691 Kc, po śmierci głównego najemcy, dot. tylko małżonka oraz dzieci,
• podziału lokalu mieszkalnego na dwa lokale i umowa najmu została zawarta
z dotychczasowym najemcą oraz z osobą bliską dla dotychczasowego najemcy.
Przy czym zasadnym jest aby łączny okres trwania umów najmu w każdym z ww. przypadków był dłuższy niż trzy lata.
Rozwiązanie takie będzie uwzględniało interes tut. Gminy, gdyż w opisanych powyżej przypadkach nie dochodzi do wydatkowania środków finansowych na remonty takich lokali mieszkalnych, jak również pozwoli na realizację złożonych aktualnie wniosków o wykup lokali mieszkalnych.
Biorąc pod uwagę powyższe przedstawiam projekt uchwały i wnoszę o jego przyjęcie.

DOTProjekt Nr 261/2008 (41,50KB)