Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Nr 268/2008 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl

PROJEKT
Nr 268/2008
Uchwała Nr .......
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia .................


w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl hipoteką.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111),- Rada Miejska w Przemyślu


uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 520 o powierzchni 6,3240 ha w obrębie 206 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00065678/6, celem zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego planowanego do zaciągnięcia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Przemyślu, przeznaczonego na realizację inwestycji związanej z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Obciążenie hipoteką nieruchomości wymienionej w niniejszym projekcie uchwały, dotyczy udzielenia zabezpieczenia przez tut. Gminę kredytu inwestycyjnego, który zamierza zaciągnąć Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Przemyślu.
MPEC Spółka z o.o. w Przemyślu złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie pożyczek:
1. w kwocie 298.550,- zł na realizację przyłącza i węzła cieplnego do biblioteki publicznej przy ul. Słowackiego w Przemyślu,
2. w kwocie 576.170,- zł na realizację przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dworskiego 62 w Przemyślu.
Podłączenie tych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej wiąże się z likwidacją kotłowni węglowych. Są to inwestycje rozwojowe, które dają możliwość dalszej rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej w celu podłączenia nowych obszarów miasta.
Jednym z warunków przyznania pożyczek jest zabezpieczenie przez Gminę Miejską Przemyśl w formie ustanowienia hipoteki zwykłej na nieruchomości do wysokości przyznanych pożyczek oraz ustanowienie hipoteki kaucyjnej w wysokości 30% wartości pożyczek.
Likwidacja kotłowni węglowych jest elementem bardzo ważnym dla ochrony środowiska za którą odpowiedzialne są samorządy. Ochrona środowiska przypisana jest gminom jako zadanie własne wymienione w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
Zadanie to tut. Gmina realizuje właśnie przez MPEC Spółkę z o.o. w Przemyślu, której jest w całości właścicielem.
Mając na uwadze powyższe jak też fakt, że inwestycje w kierunku zbiorowego doprowadzenia energii cieplnej do budynków mieszkalnych podnoszą znacznie standard życia mieszkańców miasta, aby ww. spółka mogła realizować wspomniane zadanie, przedkładam projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej hipoteką i wnoszę o przyjęcie.

DOTProjekt Nr 268/2008 (32,00KB)

DOTProjekt Nr 268/2008 (32,00KB)